Satın Alma Koşulları

Premier Farnell UK Limited (Farnell olarak ticaret yapan) Ticari Müşteriler için Tedarik İhracat Şartları

Bu Şartlar’ın düzenlenme tarihi: Ocak 2020

1. Tanımlar

İşbu tedarik şartları içerisinde:
"Katalog" – bu Şartlar’ın da yer aldığı (kağıt üzerinde ya da elektronik şekilde olsun ya da olmasın, herhangi bir şekilde) katalog.

"Şirket" – İş yeri, 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ adresinde kayıtlı Premier Farnell UK Limited’in (Sicil No. 00860093) ticari birimi Farnell ya da izin verilen temlik alanları.

"Şartlar" – bu hüküm ve şartlar.

"Kontrat" – Mallar’ın satışı ve/veya Hizmetler’in tedariği amacıyla sizin ve bizim aramızdaki herhangi bir kontrat.

"Müşteri" - Mallar için siparişi Şirket tarafından kabul edilen kişi(ler), şirket ya da diğer kişi.

"Mallar" – Bizim tarafımızdan size sağlanan ya da sağlanacak herhangi bir mal.

"Hizmetler" – Bizim tarafımızdan size sağlanan ya da sağlanacak herhangi bir hizmet.

"Tedarikler" – herhangi bir Mal ya da Hizmet.

"yazılı" – elektronik yazışmaları da içeren yazışmalar anlamında kullanılacaktır..

2. Şartlar

Şirket tarafından tüm siparişler, işbu Şartlar’a tabi olarak ve bunlara göre kabul edilecektir.

Bu Şartlar, Şirket ve Müşteri arasındaki herhangi bir görüşme ya da iş ilişkisi çerçevesindeki ya da bahsedilenlerde atıfta bulunulan ya da Müşteri’nin standart hüküm ve şartlarında belirtilen herhangi bir hüküm ve şartı geçersiz kılmakta ve bahsedilenlere istisna teşkil etmektedir. Bu Katalog ya da bu Şartlar’ın diğer hükümleri; ya da Siparişin ve bu Şartlar’ın hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Şirket tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu Şartlar geçerli olacaktır. Bu Şartlar, Şirket’in bir sipariş ile bağlantılı olarak kabul ettiği herhangi bir hüküm ile birlikte, Şirket ve Müşteri arasında sipariş edilen Tedarikler ile ilgili anlaşmanın tamamını oluşturacaktır. Şirket’in bir yöneticisi (director) tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmediği sürece, bu Şartlar’da hiç bir değişikliğe izin verilmeyecektir.

3. Fiyatlar

Aksi belirtilmedikçe, Tedarik fiyatları Euro üzerindendir, KDV içermemektedir ve gerekli olması halinde KDV, Katalog’da belirtilen fiyata sevk sırasında ve uygun olduğu hallerde Şirket’in yazılı teklifine eklenecektir. Şirket, Tedarikler’in fiyatlarının Katalog’da doğru bir şekilde belirtilmesini sağlamak için elinden gelen çabayı göstermiştir ancak fiyatlarını herhangi bir ihbar vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Talep edilecek olan fiyatlar, siparişin kabul edildiği sırada geçerli olan fiyatlar olacaktır. Tedarikler’in kısım kısım (“Programlanan Teslim”) sağlanması halinde, bunlar için ödenecek fiyat, ilk partinin sevki anında geçerli olan fiyat olacak ancak Programlanan Teslim’in doksan gün ya da daha uzun bir süre boyunca devam etme olasılığının olması halinde, Şirket, söz konusu sürenin bitiminden önce Tedarikler’in fiyatının artması halinde Müşteri’den ek miktar talep etme ya da geçerli döviz kurundaki değişiklikleri göz önüne alma hakkını saklı tutacaktır.

Mallar’ın daha sonra ihraç edileceği durumlar da dahil olmak üzere, bir Birleşik Krallık adresine sağlanan Tedarikler’e geçerli oran üzerinden KDV uygulanacaktır. Mallar’ın ihraç edildiğine ilişkin olarak 703 Gümrük İhbarı’na uygun kanıtın alınması üzerine, toplam KDV miktarını içeren alacak dekontu düzenlenecektir.

Diğer bir AB üye ülkesine yapılan sevkiyatlar için, sipariş yapılırken, Mallar’ın alıcısı tarafından bir AB KDV numarası sağlanması şartıyla, KDV talep edilmeyecektir.

703 Gümrük İhbarı uyarınca AB üyesi olmayan bir ülkeye yapılan Tedarikler’in KDV oranı sıfır olacaktır.

Şirket’in standart dokümantasyonu bir fatura ve irsaliyedir. Şirket’in teklifi ya da proforma faturasında belirtilmiş olması durumu hariç, Ticaret Odası ya da Konsolosluk tasdiği ya da onayı ya da birden fazla fatura nüshası gibi diğer belgelerin maliyeti, dahil değildir ve Şirket, talep edilmesi durumunda bu tür masraflar için ayrı teklif verecektir. Teslim alma masrafları Müşteri’ye aittir.

4. Ödeme

Ödeme, Şirket ile mutabık kalındığı şekilde, önceden ve tam olarak, aşağıdaki metotlardan biri yoluyla yapılacaktır:

 1. faturalandırılan para birimi üzerinden,
 2. Net bankalararası havale (net interbank transfer) yoluyla, ki bu amaçla Şirket’in banka detayları talep üzerine sağlanacaktır,
 3. Access/Visa kredi kartıyla,
 4. Mallar’ın bedelinin (teslim ve diğer harç ve vergiler hariç) 7,500€’yu aşması şartıyla, akreditif yoluyla ve akredif:
  1. GAYRİ KABİLİ RÜCU olmalıdır,
  2. Şirket için kabul edilebilir olan, Birleşik Krallık’ta mukim, itibarlı bir banka tarafından onaylanmış olmalıdır,
  3. ibrazında Şirket’e Euro üzerinden ödeme yapılmasını sağlamalıdır,
  4. Şirket’in teklifinde ya da proforma faturasında verilen bedel, tanım, sevk metodu gibi detaylara aynen uygun olmalıdır,
  5. tüm Banka masrafları, komisyonları ve benzeri hususların Müşteri’nin hesabına olduğunu belirtmelidir,
  6. hem kısmi sevkiyata hem de aktarmalı sevkiyata izin vermelidir,
  7. Şirket’e hem Mallar’ın sevkiyatı hem de belgelerin hazırlanması ve sunumu için makul bir zaman tanımalıdır,
  8. akreditifte menşe ülkenin belirtilmesinin gerekmesi halinde “Çeşitli menşeler” ifadesi kullanılmalıdır,
  9. Zaman zaman değiştirilebilecek olan Akreditiflere ilişkin Örnek Usuller ve Uygulama Kuralları’na (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) (1983’te düzeltilmiş ICC Yayın No. 400) tabi olmalıdır .
 5. Şirket tarafından, bu Şartlar uyarınca, Müşteri’nin hesabıyla bağlantılı olarak sağlanmış olabilecek kredi şartlarına göre.

Şirket herhangi bir banka masrafını, komisyonunu ya da ücretini kabul etmeyecektir. Belgeli krediler, bu tür tüm masraf ya da komisyonların Müşteri’nin hesabına olacağı konusunda açık ibareler içermelidir.

Tüm ödemeler herhangi bir kesinti, stopaj ya da mahsup olmaksızın yapılmalıdır. Ödeme zamanı esasi öneme sahiptir. Müşteri’nin vade gününde ödeme yapmaması halinde, diğer hak veya hukuki çarelere halel gelmeksizin, Şirket’in:

 • siparişi iptal etmeye ya da herhangi başka bir teslim ya da ifayı durdurmaya;
 • Müşteri tarafından yapılan herhangi bir ödemeyi, Şirket’in kendi taktirine göre uygun gördüğü Tedarik’lere (ya da herhangi diğer bir kontrat altında sağlanan Tedariklere) tahsis etmeye;
 • Ödenmemiş miktar için, ödemenin tamamı yapılıncaya kadar, HSBC Bank plc’nin zaman zaman uyguladığı taban faizinden yıllık %5 oranında fazla faiz talep etmeye (herhangi bir mahkeme kararından hem önce hem de sonra) hakkı olacaktır.

5. Yeni Hesaplar

Kredi hesabı açmak isteyen bir Müşteri, Şirket tarafından talep edilebilecek bilgileri sağlamalıdır ve Şirket, kendi uygun gördüğü araştırma ve soruşturmaları gerçekleştirebilir. Şirket, tamamen kendi taktirine bağlı olarak, herhangi bir krediyi verme, vermeyi reddetme ya da durdurma ya da Müşteri’ye ihbar vermeksizin herhangi bir zamanda herhangi bir kredi limitini indirme ya da askıya alma hakkını saklı tutmaktadır. Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, hiç bir hesap ya da kredi hükmü Şirket açısından bağlayıcı olmayacaktır.

6. Siparişler

Şirket, herhangi bir şirket, gerçek ya da tüzel kişiyle ticari işlem yapmayı reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

Müşteri, telefon ettiğinde ve tüm yazışmalarında hesap numarasını ve sipariş numarasını belirtmelidir.

Mükerrer sipariş verilmesini önlemek için, telefonla yapılan siparişlerin yazılı onayları “Sadece Onay” (“Confirmation Only”) ibaresi kullanılarak açık bir şekilde işaretlenmelidir. Şirket, bu şekilde işaretlenmeyen siparişler için sorumluluk kabul etmeyecektir ve birden fazla yapılan siparişler için, buna göre ücret talep edilecektir. Kredi kartıyla yapılan işlemler için minimum sipariş miktarı 30 €’dur.

Bir sipariş, kabul edildikten sonra, ancak bir Şirket yöneticisinin (director) önceden yazılı mutabakatı ile iptal edilebilir.

Mal siparişleri, Şirket tarafından Mallar’ın sevkıyatı yapıldığında kabul edilmiş sayılacaktır ancak Tedarikler’in bedelinin Müşteri siparişinde yanlış bir şekilde belirtilmiş ya da söz konusu bedele yanlış referans yapılmış olması halinde söz konusu sevkıyat bir kabul sayılmayacaktır.

7. Teslim

Telefon, faks, email, web ve e-tedarik (e-procurement) yoluyla yapılan siparişlerin acil olduğu varsayılacak ve aşağıda belirtilen durumlar hariç, Şirket, bu şekilde verilen siparişleri, siparişlerin Pazartesi-Cuma günleri arasında 15:00 GMT’den önce verilmiş olması şartıyla, aynı gün ve söz konusu zamandan sonra verilen siparişlerin de bir sonraki iş gününde sevkiyatını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir.

Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, tüm teslimler EXW bazında, Şirket’in seçimine göre, Şirket’in Birleşik Krallık ya da Belçika’daki depolarında gerçekleştirilecektir. “EXW”, INCOTERMS 2000’de kullanıldığı anlamı taşıyacaktır. Şirket, talep edilmesi halinde, diğer şartlar altında ve ek masrafa tabi teslim teklif edebilir.

Müşteri, sipariş tarihinden itibaren 12 aya kadar kısım kısım teslim ya da ifa talep edebilir. Şirket, kısım kısım teslim ya da ifa hakkını saklı tutmaktadır. Teslim ya da ifanın kısmi olarak yapılacağı durumlarda, bir teslim ya da ifa tarihine uymamak, Şirket’in başka teslimler yapmasını ya da ilgili Kontrat çerçevesinde daha sonra kısmi ifa sağlamasını önlemeyecek ya da kısıtlamayacaktır.

Şirket, kendisine sunulan herhangi bir teslim metodunu kullanabilir. Şirket, tahmini teslim ve/veya ifa tarihlerine uymak için elinden gelen makul çabayı gösterecektir ancak Madde 8’de belirtilen durumlar dışında, Müşteri’ye, teslim etmeme, ifa etmeme ya da geç teslim ya da geç ifa nedeniyle tazminat ödemekle sorumlu olmayacaktır. Teslim zamanı ve/veya ifa zamanı esasi öneme haiz olmayacaktır.

Şirket, gerekli tüm alacak hesabı kontrollerinin ya da dolandırcılığı önlemeye yönelik kontrollerin ya da işlemlerin gerçekleştirilmesi ya da ödemenin kullanıma hazır bir durumda alınmasının sağlanması da dahil çeşitli sebepler için sevkiyatı erteleme hakkını saklı tutar. Şirket, sevkıyatın, bu gibi nedenlerle ertelenmesi durumunda, Müşteri’ye bilgi vermek için makul çabayı gösterecektir.

8. Muayene, ayıp ve teslim etmeme

Müşteri, Tedarikleri teslimden sonra ya da söz konusu olan bir Hizmet ise ifadan sonra, makul olan en kısa süre içerisinde muayene etmelidir ve Şirket, 14. Madde’de belirtilen durumlar dışında, muayene tarihinden itibaren on gün içerisinde Şirket’e yazılı ihbar verilmedikçe, herhangi bir ayıptan sorumlu olmayacaktır. Şirket, Mallar’ın içerdiği yazılımları yazmamaktadır ve Mallar kullanılmadan önce bilgisayarlarda virüs olup olmadığını kontrol etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır.

Herhangi bir gönderilen Mal’ın, Şirket’in işyerinden sevk edilirken Şirket tarafından kaydedilen miktarı, Müşteri aksine kesin kanıt sağlamadıkça, Müşteri tarafından teslim anında alınan miktara dair kesin kanıt olacaktır. Olayların normal akışı içerisinde, Şirket’e Mallar’ın teslim edilmiş ya da Hizmetler’in yerine getirilmiş olması gereken tarihten itibaren on gün içerisinde yazılı bir ihbar verilmedikçe, Şirket Mallar’ın teslim edilmemesinden ya da Hizmetler’in yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır. Madde 15(i)’e tabi olarak, Şirket’in, teslim etmeme ya da yerine getirmeme ya da teslim üzerine ayıplı olduğu ihbar edilen Mallar ya da yerine getirildikten sonra ayıplı olduğu ihbar edilen Hizmetler ile ilgili sorumluluğu, Madde 8’e göre, makul bir süre içerisinde Mallar’ın yenisi ile değiştirilmesi ya da Hizmetler’in yeniden yerine getirilmesi ya da Tedarikler için ödenen bedelin iadesi ile sınırlı olacaktır.

9. İadeler

Hiç bir Mal, Müşteri, öncelikle şirket’ten bir iade izin numarası (“RAN”) almadıkça, iade edilemez. Tüm Mallar’ın iade edilme risk ve masrafını Müşteri üstlenecektir ve Mallar, Müşteri tarafından hasar görmemiş ve orijinal paketleri içerisinde olmalıdır. Müşteri, Malları şirket’e iade etmekten ve bu tür bir iadenin teslimine dair kanıt sağlamaktan sorumludur.
Şirket, 21 günde iade politikası uygulamaktadır. Bu şekilde iadenin kabul edilebilmesi için, Mallar, şirket tarafından sevkiyattan sonra 21 gün içerisinde alınacak şekilde iade edilmelidir. Müşteri, Malları, “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Castleton Road, Leeds, LS12 2EN” adresine göndermeli ve Müşteri’nin hesap numarasını, sipariş numarasını ve RAN’ı (İade İzin Numarası) belirtmelidir.
Yirmi bir günden sonra “istenmeyen” ya da “yanlış sipariş” şeklinde iade edilen tüm Mallar, şirket’in taktirine bağlı olarak kabul edilebilir ancak Mal’ın fatura bedelinin %20’si oranında bir yeniden depolama ücretine tabi olacaktır (minimum 10 € tutarında bir masrafa tabi olarak).
Yazılımdan oluşan ya da özel olarak yapılan ya da Bazı Tehlikeli Maddelerin Elektrikli ya da Elektronik Ekipmanlarda Kullanımının Sınırlandırılması ile ilgili 2202/95/EC Yönetmelik’inde (“RoHS”) atıfta bulunulan tehlikeli maddelerden herhangi birini içeren Malların, 9. Madde’ye göre iadesi kabul edilemeyebilir. Mühürlü ambalajda sağlanan tüm statik-hassas Mallar, neme duyarli bilesenler (komponentler) köpüklü ya da “soyularak açılan” paketler, açıldığı, bozulduğu ya da hasar gördüğü taktirde iade edilemeyebilir.

10. Tanım

Mevzuat ya da yönetmeliklere uyum ile ilgili tüm ifadeler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm şartnameler, çizimler, şemalar, tanımlar ve ağırlık, boyut, kapasite ile ilgili ya da diğer detaylar (birlikte “Tanımlar”), nerede bulunurlarsa bulunsunlar (bu Katalog, veri sayfaları, uygulama notları, sevkiyat notları, faturalar ve ambalaj da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Tedarikler’le ilgili genel bir fikir verme amaçlıdır ancak Kontrat’ın bir parçasını oluşturmayacaktır. Mallar’dan herhangi birinin Tanım’ının, imalatçının tanımından farklı olması halinde, imalatçının tanımı doğru sayılacaktır. Şirket, Tanımlar’ın doğru olmasını sağlamak üzere, makul tüm girişimlerde bulunacaktır ancak tedarik eden firmaların kendisine sağladığı bilgiler varsa bunlara dayanmaktadır ve Şirket’in ihmalinden kaynaklanmış olsun ya da olmasın, bu Tanımlar’daki herhangi bir hata ya da ihmalden dolayı, kontrat ya da haksız fiil kapsamında, kanunlar çerçevesinde ya da herhangi diğer bir sorumluluk kabul etmemektedir. Şirket, devam eden bir iyileştirme programının bir parçası olarak ya da mevzuata uymak amacıyla Tedarikler’de değişiklik yapabilir.

10. Madde’ye halel gelmeksizin, Müşteriler’in, özellikle RoHS ile ilgili beyanlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Malların en son tanımları için Şirket’in website’sini kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir.

11. Risk

Teslimin EXW olduğu durumlarda, Mallar Müşteri’nin ya da Müşteri’nin taşıyıcısının alması için hazır bulundurulduğu anda, Mallar’ın hasarlanma ya da kaybolma riski Müşteriye geçecektir. Aksi halde, Kontrat için geçerli Incoterm hükümlerine göre Mallar’ın riski Müşteri’ye geçecektir.

Bu Katalogun mülkiyeti her zaman sadece ve münhasıran Şirkete ait olarak kalacaktır.

12. Kalite Güvencesi

Sevkiyat belgelerinde aksi belirtilmedikçe, Katalog’da detayları belirtilen tüm Mallar, BS EN ISO 9001:2000 tarafından onaylanan standart kalite prosedürüne tamamen uyularak işlem görmüştür.

Daha detaylı bilgi sipariş sırasında Şirket’in satış bürosundan elde edilebilir. Bazı kalemler için CECC distribütörlük şartlarına uygun olarak tam izlenebilirlik sağlanmaktadır. Bunlar Katalog’da belirtilmiş olup bu tür bir onayın masrafı 7.50 €’dur.

Mevcut olduğu taktirde, Tehlikeli Mallar (IATA Formu), bu Katalog tarihi itibariyle 36 € olarak fiyatlandırılacaktır.

13. Performans ve amaca uygunluk

Herhangi bir performans hesabı, dayanıklılık ya da özellik, bir Şirket yöneticisi (director) tarafından yazılı olarak özellikle ve açık bir şekilde garanti edilmedikçe, ister Şirket’in ihmalinden ister başka bir sebeple kaynaklanmış olsun, Şirket, Tedarikler’in bu tür kriterlere uymamasından dolayı hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bir Şirket yöneticisi(director) tarafından yazılı olarak ifade edilmedikçe, Tedarikler’in belirli bir amaç için yeterli ve uygun olmasını sağlama sorumluluğu Müşteri’nindir. Şirket’in bir çalışanı tarafından verilip bir Şirket yöneticisi (director) tarafından yazılı olarak onaylanmayan herhangi bir tavsiye ya da öneri, riski tamamıyla Müşteri’ye ait olarak yerine getirilecektir ve Şirket, bu şekilde onaylanmayan bir tavsiye ya da öneri ile ilgili olarak sorumlu olmayacaktır. 15. maddede belirtilenler hariç olmak üzere, 13. Madde’ye göre onaylanan herhangi bir garanti, ifade, tavsiye ya da önerinin yanlış, hatalı ya da yanıltıcı olduğunun kanıtlanması durumunda, Şirket’in Müşteri’ye karşı sorumluluğu, Tedarikler için ödenen bedelin iadesi ya da Şirket’in taktirine bağlı olarak yeterli ve uygun olan Tedariklerle değiştirilmesiyle sınırlı olacaktır.

14. Garanti

Şirket, Mallar’ın imalatçısı tarafından verilen herhangi bir garantinin sağladığı hakları Müşteri’ye devretmek için elinden gelen gayreti gösterecektir.

Şirket, ayrıca, kusurlu malzeme, işçilik ya da tasarım nedeniyle hasarlı ya da ayıplı olduğu Şirket’i makul olarak tatmin edecek şekilde kanıtlanan Malları, Şirket’in taktirine göre ücretsiz olarak tamir edecek ya da değiştirecek ve söz konusu olan Hizmet ise, yeniden yerine getirecektir.

Bu yükümlülük:

 • ayıbın, Müşteri’nin bu tür Malları, Şirket’in yazılı izni olmaksızın değiştirmesi ya da tamir etmesinden kaynaklandığı;
 • Müşteri’nin, Mallar’ın depolama, kullanım, montaj, kullanma ya da bakımı ile ilgili imalatçının talimatlarına uymadığı;
 • Ayıbın makul bir muayene sonucunda makul olarak ortaya çıkmış olması gerekirken, Müşteri’nin 8. Madde’ye göre Şirket’e ayıpla ilgili bildirim yapmamış olduğu, ya da
 • Müşteri, Şirket’e Mallar’ın sevk edildiği ya da Hizmetler’in yerine getirildiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde (ya da Şirket’in Tedarikler’in siparişini kabul ettiği sırada Şirket’in bildireceği diğer bir süre) ayıbı bildirmediği taktirde geçerli olmayacaktır.

14. Madde çerçevesinde değiştirilen herhangi bir Tedarik ya da tamir edilen Mal, orijinal Tedarikler için verilen garanti süresinin kalan kısmı için bu şartlar çerçevesinde garanti edilecektir. Değiştirilen herhangi bir Mal, Şirket’e ait olacaktır.

Müşteri, Şirket’e ve çalışanlarına, acentalarına ve temsilcilerine, 14. Madde çerçevesinde herhangi bir tamirat ya da değiştirme işlemini gerçekleştirmek üzere işyerine girme hakkı tanımaktadır. Müşteri, işyerinde bulundukları süre içerisinde, Şirket’in çalışanları, acentası ve temsilcilerine güvenli ve emniyetli bir iş ortamı sağlayacaktır ve Müşteri, tamir edilmesi ya da değiştirilmesi gereken herhangi bir bilgisayar ya da işlemciyi bilgisayar ağından ayırmak ve bu tür bilgisayar ya da işlemcilerde bulunan tüm bilgileri, Şirket, işyerine gelmeden önce yedeklemekten sorumlu olacaktır.

Madde 15(i)de belirtilenler dışında, 14. Madde’ye göre herhangi bir Tedarik’in hasarlı ya da kusurlu olduğunun ortaya çıkması durumunda, Şirket’in tek yükümlülük ve sorumluluğu, Şirket’in seçimine bağlı olarak, ilgili Mallar’ın tamiratı ya da değiştirilmesi ya da ilgili Hizmet’in yeniden ifası ya da ilgili Tedarikler için ödenen bedelin iadesi ile sınırlı olacaktır.

Madde 15(i) ve Madde 8’de belirtilenler dışında, bu Madde, ayıplı Tedarikler için Şirket’in tek yükümlülüğü ve Müşteri’nin tek hukuki çaresidir ve Müşteri tarafından Mallar’ın (ya da Mallar ile bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir malzemenin) kabul edilebilir kalitesi, amacına uygunluğu ya da performansı ya da Hizmetler’in standart işçiliği ile ilgili olarak Müşteri tarafından, tüm açık ya da zımni beyanlar, yasal ya da diğer şartlar ya da garantilerin yerine kabul edilmiştir ve bu tür tüm beyanlar, şartlar ve garantiler hariç tutulmuştur.

15. İstisnaen Sorumluluk

 1. Şirket, Müşteri’ye karşı:
  • 1979 Mal Satışı Yasası’nın 12. Maddesi ya da 1982 Mal ve Hizmet Tedariği Yasası’nın 2. Maddesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin ihlali;
  • Şirket’in ihmali sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ya da ölüm;
  • 1987 Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 2 (3). Maddesi;
  • Şirket’in sorumluluğunu kaldırmasının ya da kaldırma girişiminde bulunmasının yasadışı olacağı herhangi bir konu;
  • Aldatma amaçlı yalan beyan da dahil olmak üzere hile,
  • Şirketin’in kasıtlı, kanunsuz hareketi veya ağır ihmali sonucu uğranan zararlar,
  • Çeşitli Kanunlarla değiştirilen 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın emredici hükümleri; ya da
  • Türk Ticaret Kanunu veya Türk Borçlar Kanunu’nun emredici hükümleri İle ilgili sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
 2. 23. Madde hükümlerine bakılmaksızın, işbu Şartlar’ın hiç bir hükmü, 1977 Haksız Kontrat Hükümleri Yasası çerçevesinde “tüketici” olarak tanımlanan herhangi bir Müşteri’nin haklarını etkilemeyecektir.

8. Madde (Muayene, ayıplar ve teslim etmeme), 13. Madde (Performans ve amaca uygunluk) ve 14. Madde (Garanti) ve 15 (i)’nin hükümleri hariç, Şirket’in, Müşteri’ye karşı, herhangi bir yaralanma, ölüm, zarar ya da doğrudan ya da dolaylı ya da bir fiil sonucu meydana gelen (kontrattan, haksız fiilden (ihmal de dahil) yasal görevin ihlali, istirdat ya da diğer şekilde) kayıptan (saf ekonomik kayıp, kar kaybı, iş kaybı, kullanım kaybı, veri kaybı, bilgisayarın arıza süresi, peştamaliye kaybı, işe ara verilmesi, artan satın alma veya imalat masrafları, fırsat kaybı, kontrat kaybı ve benzer kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dolayı her nasıl kaynaklanırsa kaynaklansın ya da;

 • Tedarikler’in herhangi biri ile ilgili olarak ya da Tedariklerin Şirket ya da Şirket’in çalışanları, acentaları ya da alt taşeronları tarafından imalatı, satışı, performansı ya da Tedarikler’in sağlanması ile ilgili olarak ya da ifasının gerçekleştirilememesi ya da gecikmesinden;
 • Şirket tarafından Kontrat’ın açık ya da zımni hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir ihlalinden;
 • Tedarikler’den herhangi birinin ya da Malları’ın herhangi birini içeren ya da Tedarikler kullanılarak meydana getirilen herhangi bir ürünün kullanımı ya da yeniden satışı ya da yeniden tedariğinden;
 • Şirket’in Müşteri’nin mukim olduğu yerdeki herhangi bir hareketi ya da ihmalinden;
 • Mevzuata ya da yönetmeliğe uyum da dahil, Şirket tarafından ya da Şirket namına yapılan ya da yapılmayan bir beyan, verilen ya da verilmeyen bir tavsiyeden; ya da
 • Kontrat’tan doğan ya da bunlarla bağlantılı hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ve Şirket, sorumluluk kaldırılmasaydı Müşteri lehine devam edecek ya da edebilecek açık ya da zımni, yasal, teamülden doğan ya da diğer tüm şartları, garantileri ve beyanları (Bu Şartlar’da belirtilenler ya da 13. Madde’ye göre verilenler dışında) yasalarca izin verilen nispette tamamen kaldırmaktadır.

Madde 15(i)in hükümleri dışında, Şirket’in kontrat, haksız fiil (ihmal de dahil) yasal görevin ihlali, yanlış beyan ya da diğer şekilde doğan toplam sorumluluğu Mallar’ın tamiratı ya da yenisiyle değiştirilmesi ya da söz konusu olan Hizmet ise Hizmetler’in yeniden ifası ya da Şirket’in seçimine bağlı olarak Tedariklerle ilgili olarak hali hazırda ödenen paraların iadesi ile sınırlı olacaktır.

Şirket’in çalışanları, acentaları ve alt taşeronlarının her biri Madde 8, 10, 13, 14, 15 ve 16’da belirtilen sorumluluğun kaldırılması ve sınırlandırılması hususlarına kendi adına ve yararına dayanabilir ve bunları uygulayabilir.

16. ProductWatch ve Farnell ProductFind

Müşteri, aşağıda bahsedilen hizmetlerin ücretsiz olarak sağlandığını kabul eder ve onaylar. 15. Madde’nin genelliğini sınırlandırmaksızın:

 1. ProductWatch ile İlgili
  Şirket, Müşteri’ye Mallar’dan herhangi birinin tükendiği ya da yerine yenisinin konduğu konusunda bilgi vermek için elinden gelen makul çabayı gösterecektir ancak bunu zamanında ya da hiç yapamaması ya da yerine konabilecek olası ya da uygun Mallar’ın detaylarını sağlayamaması ya da hizmeti beklenen şekilde ya da zamanında sağlayamaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Önerilen Mallar’ın Müşterinin kullanım amacına uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu Müşteri’nindir ve bu konuda hiç bir beyan ya da garanti verilmemektedir.
 2. Farnell ProductFind ile İlgili
  Şirket, uygun Mallar’ın tespiti ve/veya sağlanması konusunda Müşteri’ye yardım etmek için elinden gelen tüm makul çabayı gösterecektir ancak bunu zamanında ya da hiç yapamaması ya da olası ya da uygun Mallar elde edememesi ya da hizmeti beklenen şekilde ya da zamanında sağlayamaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Önerilen Mallar’ın Müşterinin kullanım amacına uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu Müşteri’nindir ve bu konuda hiç bir beyan ya da garanti verilmemektedir.

17. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Katalog’da bulunan Tedarikler, patentler, knowhow, ticari markalar, telif hakları, tasarım hakları, kullanım hakları, veritabanı hakları ve /veya diğer üçüncü kişi hakları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarına tabi olabilir. Müşteri’ye, normal iş akışı içerisinde Tedarikler’i kullanma ya da Mallar’ı yeniden satma hakkı dışında, hiç bir hak ya da lisans verilmemektedir. Şirket’in, nasıl doğarsa doğsun, bu tür herhangi bir hakkın ihlal edildiğine dair herhangi bir iddia olması durumunda hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

Özellikle, yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, Mallar’ın tümünü ya da bir kısmını oluşturan herhangi bir yazılım programının mülkiyeti Şirket ve/veya Şirket’e tedarik eden firmalarda saklıdır. Müşteri lisansın şartlarını ve kullanım şartlarını bilmekten ve ödenecek lisans ücretlerini ödemekten sorumludur.

Şirket, bu Katalog ile ilgili telif haklarının tamamına sahiptir ve Katalog’un tamamının ya da bir kısmının Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın çoğaltılması yasaktır.

18. Kişisel Verilerin Kullanımı

“Kişisel Veri” (her iki durumda da)yaşayan bir birey olanherhangi bir Müşteri ya da bir Müşterinin herhangi bir temsilcisiyle ilgili olarak, Şirket’in söz konusu Müşteri ya da temsilciyi söz konusu verileri kullanarak saptayabileceği (hem tek başına hem de Şirket’in elinde bulundurduğu diğer bilgilerle birlikte), verinin nasıl ve ne zaman sağlandığına bakılmaksızın, herhangi bir veri anlamındadır.

Şirket, Kişisel Veriler’i:

 1. söz konusu Müşteri ile bir sözleşme ya da anlaşma imzalayıp imzalamamaya karar verme, ki buna bir Müşteri ya da temsilcileriyle ile ilgili kredi referans araştırmaları gerçekleştirme ve Müşteri’nin hesaplarını nasıl yönettiğini ve diğer sahtekarlıkla mücadele ya da kimlik kontrollerini nasıl gerçekleştirdiği konusunda ilgili mercie bilgi ifşası da dahildir;
 2. Siparişlerin yerine getirilmesi, idare edilmesi, müşteri hizmetleri, Müşteri’nin satın alma tercihlerinin profilinin hazırlanması ve Şirket’in işinin ve sağladığı mal ve hizmetlerin gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yardımcı olunması;
 3. Şirket’in ürün ve hizmetlerinin ve/veya ya da Şirket’in, Müşteri’nin ya da temsilcilerinin ilgilenebileceğini düşündüğü Premier Farnell Group’taki diğer şirketlerin veyaa üçüncü kişilerin ürün ve hizmetlerinin posta, faks, telefon, email, SMS, MMS ya da diğer yollarla, kanunların izin verdiği ölçüde doğrudan pazarlanması;
 4. Suçun önlenmesi ya da tespit edilmesi de dahil bu şartlarda belirtilen amaçların bazıları ya da tamamı ile ilgili olarak ya da Şirket ve Müşteri arasındaki ilişkinin kapsamında işleme koyabilir.

Kişisel Verilerin işlenmesi:

 1. söz konusu Kişisel Veri’nin Şirket’in hizmet sağlayıcılarına ve acentalarına ifşa edilmesini;
 2. Şirket’in, ürün ve hizmetleriyle söz konusu Müşteri’nin ya da temsilcisinin ilgilenebileceğini düşündüğü, Premier Farnell Group’taki diğer şirketlere söz konusu Kişisel Veri’nin ifşasını;
 3. Şirket’in, ürün ve hizmetleriyle Müşteri’nin ya da temsilcisinin ilgilenebileceğini düşündüğü üçüncü kişilere söz konusu Kişisel Veri’nin ifşasını;
 4. Kişisel Veri’nin, Kişisel Veriler için yeterli koruma sağlayamayabilecek olan ülkeler de dahil, Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışına transferini (Şirket, Kişisel Veri’leri, sadece söz konusu Kişisel Veriler için Birleşik Krallık’taki ile aynı seviyede koruma garantisi veren AEA dışındaki şirketlere transfer edecektir) içerebilir.

Müşteri ya da temsilcisinin, herhangi bir zamanda, kendi Kişisel Verileri’nin yukarıdaki amaçlardan herhangi biri ya da tümü için kullanılmasını istememesi durumunda, Marketing Manager (Pazarlama Müdürü), Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU ile bağlantı kurmalı ya da telefon ile siparis verirken satış temsilcilerimizden herhangi birini bilgilendirmelidir.

Şirket’in kişisel verileri kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Şirket’in websitesindeki gizlilik politikasını inceleyiniz.

19. Tanıtımlar

Şirket sağladığı mallar veya hizmetler ile ilgili Müşteri’ye tanıtıcı materyel göndermesi halinde, bu Şartlar, söz konusu malzemeden satın alınan tüm Tedarikler için geçerli olacaktır.

20. Menşe Ülkesi

Mallar, AB üyesi olmayan bir kaynaktan gelebilir. Şirket tarafından aksi yazılı olarak onaylanmadıkça, bu Katalog’un hiç bir hükmü, menşe yeri, imalatçı ya da Mallar’ın ya da Mallar’ın herhangi bir kısmının üretilmesi ile ilgili bir beyan olarak algılanmamalıdır. Menşe sertifikalarının talep edilmesi ve sağlanması durumunda, bunlar talep anında tespit edilen bir ücret karşılığında Şirket tarafından sağlanabilir.

21. Perakende Satış Departmanı

Mallar, perakende satış departmanında sadece kredi kartı, banka kartı ya da nakit işlemler için resmi siparişler karşılığında sağlanabilir. Malları alırken bir satın alma emri gereklidir. Nakit işlemler sadece perakende satış departmanında kabul edilecektir.

22. İhracat

Müşteri, masrafları kendisine ait olmak üzere herhangi bir ruhsatın alınmasından ve Birleşik Krallıkta geçerli herhangi bir ihracat yönetmeliğine ve Mallar’ın gideceği ülkede geçerli herhangi bir ithalat ve ihracat yönetmeliğine uyulmasından sorumludur.

Amerika Birleşik Devletleri’nden ithal edilen belirli Mallar, belirli sınırlamalara tabidir.

Müşteri, Amerika Birleşik Devletleri’nde imal edilen ya da Amerika Birleşik Devletlerinden gelen mallar ile ilgili olarak, Amerika Birleşik Devletleri ya da yabancı makam ve mercilerin geçerli tüm ihracat yasaları, kısıtlamaları ve yönetmeliklerine uymayı kabul eder ve herhangi bir ürünü, söz konusu ABD ya da yabancı kanun ya da yönetmelikte bahsedilen herhangi bir yasaklanan ya da ambargo konan ülkeye ya da reddedilmiş, bloke edilmiş ya da belirlenmiş gerçek ya da tüzel kişiye ithal etmeyecek, ihraç etmeyecek ya da yeniden ihraç etmek amacıyla transfer etmeyecektir. Müşteri, Reddedilen Kişiler, Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ya da Men Edilmiş Kişiler Listesinde olmadığını ya da diğer bir şekilde Tedarikler’i satın almasının kanunlarca yasaklanmadığını beyan ve garanti eder.

Şirket, belirli müşterilere ya da ülkelere Mal sağlamama ve Müşteri’den Mallar’ın nihai kullanımı ve varış yeri ile ilgili detaylı bilgi talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

23. ABD Mal Stokları*

Sipariş sırasında Şirket tarafından ABD Mal Stok’u ya da Newark doğrudan sevkıyat koşullarına tabi olduğu ya da ABD Mal Stokları ya da Newark doğrudan sevkıyat hükümlerine tabi olduğu bildirilen Malların (“ABD Mal Stokları”) sağlanması ile ilgili herhangi bir Kontrat ile ilgili olarak bu Şartlar’da belirtilen tüm hüküm ve şartlara ek olarak, bu Şartların 23. Maddesi hükümleri geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilen hükümler ve bu Madde 23 arasında herhangi bir çelişki ya da tutarsızlık olması halinde, bu Madde 23 geçerli olacaktır. Madde 23, ABD Mal Stoklarını içermeyen herhangi bir Kontrat için geçerli olmayacaktır.

 1. Teslimat
  ABD Mal Stoklarını içeren tüm siparişler, sipariş sırasında Şirket tarafından yayınlanan ek bir teslim ücretine tabidir (şu anda 25€, ancak zaman zaman değişebilir) (“ABD Stok Ücreti”). ABD Stok Ücreti, söz konusu Kontrat çerçevesinde sipariş edilen ABD Mal Stok’u sayısına bakılmaksızın, her Kontrat için bir kez ve Programlanan Teslim için Kontrat halinde her bir Kontrat için bir kez ödenir. ABD Stok Ücreti, herhangi bir Kontrat çerçevesinde teslim edilecek ilk ABD Mal Stok’unun sevkiyatında alınacaktır. ABD Mal Stok’ları bir iş gününde 17:00’den (GMT) önce alınan bir siparişin alınmasından sonra normal şartlarda 3 iş günü içerisinde teslim edilir. Bir iş gününde 17:00’den (GMT) sonra ya da iş günleri dışında sipariş edilen ABD Mal Stokları, normal şartlar altında siparişin alınmasını takibeden bir sonraki iş gününden sonra 3 iş günü içerisinde teslim edilir. Bu, sipariş sırasında seçilen teslim metodundan bağımsızdır (ki bu sipariş edilen diğer tüm Mallar için geçerli olmaya devam edecektir). Özel aynı gün teslim ya da bir sonraki gün teslim hizmeti ABD Mal Stokları için geçerli değildir. Yukarıda bahsedildiği gibi, tüm teslim süreleri sadece tahminidir.
 2. İptal ve iadeler
  Madde 10’un hükümleri hariç, ABD Mal Stokları için yapılan, ister toplu teslim ister programlı teslimle olsun tüm siparişler gayri kabili rücudur ve iptal edilemez ve ABD Mal Stokları, Madde 10 ya da 15 hükümlerine göre (geçerliyse) ya da Şirket’in bir yöneticisinin (director) önceden yazılı izni ile yapılması durumu hariç, iade edilemez.
 3. ABD Mal Stokları ile ilgili Kişisel Verilerin Kullanımı
  Şirket, ABD Mal Stokları için herhangi bir Kontrat’ı yerine getirebilmek için, ABD’de Malların teslim edileceği kişinin Kişisel Verileri’ni transfer edecektir. Müşteri, ABD Mal Stokları için herhangi bir sipariş verirken, ABD, Kişisel Veriler için Birleşik Krallık’ın sağladığı derecede koruma sağlamamasına rağmen, bu transferin gerçekleşeceğini kabul eder ve gerçekleşmesine rıza gösterir. Şirket, Kişisel Veriler’in, ABD’deki temsilcisinin elinde bulunduğu sürece, yeterli seviyede koruma almasını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Kişisel Veriler’in, Mallar’ın teslim edileceği diğer bir kişi ile ilgili olması halinde, Müşteri, söz konusu kişi namına izin verme yetkisine sahip olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, İhracat Departmanı, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom adresi ile bağlantı kurarak izin vermeyebilir ya da iznini geri çekebilir ancak bu Şirket’in sağladığı hizmeti ciddi şekilde kısıtlayacak ve Şirket’in Kontrat’ın hükümlerini değiştirmesini gerektirebilecektir.

*Sadece AB ülkeleri için geçerlidir.

24. Ticari Müşteriler

Şirket ticari alıcılara tedarik eder. Şirket tarafından hazırlanan Katalog ve tüm özel kataloglar ve diğer ürün broşürleri, tüketicilerin değil sadece ticari müşterilerin kullanımına yöneliktir. Müşteri, sipariş vererek, Tedarikleri, tüketici olarak değil, ticari faaliyetleri için almak istediğini onaylamaktadır.

25. Belirli Mallar için Yaş Şartı

Yasaların belirli Mallar’ın satın alınması için bir alt yaş sınırı şartı koymuş olması halinde, Müşteri, şart konan yaşın üzerinde olduğunu ve Mallar’ın tesliminin ilgili yaş sınırının üzerinde olan bir kişi tarafından kabul edileceğini onaylar.

26. Yaşam Destek ve Tıbbi Uygulamalar

Mallar, vücut içerisine yerleştirilmek ya da yaşam destek cihazlarında, diğer tıbbi cihazlarda ya da Mallar’ın arızalanmasının kişisel yaralanmalara yol açmasının makul olarak beklenebileceği diğer amaçlı sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmamış ya da buna izin verilmemiştir. Malları bu tür bir amaçla kullanan Müşteriler, bunun riskini kendileri üstlenmekte ve bu tür kullanımdan doğan tüm sorumluluk ve giderden (masraflar da dahil) dolayı Şirket’i ve Şirket’e tedarik eden firmaları tazmin etmeyi kabul ederler.

27. Euro

Birleşik Krallık’ın tek ortak Avrupa para birimine (Euro olarak ya da diğer şekilde bilinen) katılması ya da Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında döviz kurlarının sabitlenmesini kabul etmesi durumunda, bu Kontrat’ın herhangi bir hükmünün değişmesi ya da Kontrat çerçevesinde bir ibra ya da Kontrat’ın yerine getirilmesinden mazur tutulma sonucunu doğurmayacaktır.

28. Mücbir Sebepler

Şirket’in, Müşteri’ye karşı, Şirket’in bu Kontrat altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesindeki herhangi bir gecikmeden ya da yerine getirmemesinden dolayı, söz konusu gecikmenin ya da yerine getirmeme durumunun Şirket’in makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden (ki bu nedenlere hükümet hareketleri, savaş, yangın, patlama, sel, ithalat ya da ihracat yönetmelikleri ya da ambargolar, iş hukuku ihtilafları ya da Malları ya da işgücünü alamama ya da almadaki gecikme de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır) kaynaklanması halinde, herhangi bir şekilde sorumlu olmayacak ya da bu Şartları ihlal etmiş sayılmayacaktır. Şirket, kendi seçimine göre, bir Kontratın tamamının ya da bir kısmının ifa edilmesini erteleyebilir ya da iptal edebilir.

29. Telefon Konuşmalarının Kaydedilmesi

Şirket, telefon konuşmalarını izleme, engelleme ya da kaydetme hakkını saklı tutar ve eğitim, güvenlik ve kalite kontrol amacıyla işyerine gelen tüm email ya da diğer elektronik iletişimi izleme ve engelleme hakkını saklı tutmaktadır.

30. Hukuki Yapı

Tüm Kontratlar ve işbu Şartlar İngiliz Hukuku’na tabi olacak ve söz konusu hukuka göre yorumlanacaktır ve Müşteri, İngiliz mahkemelerinin yargı yetkisini kabul eder ancak Şirket bu tür bir Kontrat’ı yetkili yargı yetkisindeki herhangi bir mahkemede işleme koyabilir.

31. Genel

Bu Tedarik Şartları’nın herhangi bir yetkili merci tarafından (tamamen ya da kısmen) geçersiz, hükümsüz, hükümsüz sayılabilir, uygulanamaz sayılan ya da makul sayılmayan herhangi bir hükmü, söz konusu geçersizlik, hükümsüzlük, hükümsüz sayılabilirlik, uygulanamazlık veya makul olmama nispetinde bu Tedarik Şartları’ndan ayrılabilir sayılacak ve işbu Tedarik Şartları’nın diğer hükümleri ve söz konusu hükmün kalan kısmı etkilenmeyecektir. Bu Tedarik Şartları’nın herhangi bir hükmünün Şirket tarafından uygulanamaması ya da kısmen uygulanması, bu Tedarik Şartları çerçevesindeki herhangi bir haktan feragat olarak yorumlanmayacaktır.

Şirket, Müşteri’nin izni olmaksızın ya da Müşteri’ye ihbar vermeksizin, bu Şartlar ve/veya herhangi bir Kontrat çerçevesindeki haklarını, herhangi bir zamanda grubundaki herhangi bir şirkete (1989 Şirketler Yasası Madde 53 (1)de tanımlandığı şekilde) temlik etme hakkına, yükümlülüklerine de tabi olarak, sahip olacaktır.

Madde 15’in hükümleri hariç, Kontrat’ın tarafları, Kontrat’ın herhangi bir hükmünün 1999 Kontratlar Yasası’na göre (Üçüncü Kişilerin Hakları), Kontrat’a taraf olmayan herhangi bir kişi tarafından uygulanabilir olmasını amaçlamamaktadır.

32. Tercümeler

Bu Şartlar ve Şartlar’ın herhangi bir tercümesi arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

Bu Şartlar daha önceki tüm şartları geçersiz kılmaktadır.
Ocak 2020

33. İş İdaresi

Başarılı bir ticari hesap oluşturma ve siparişinizi işleme koyma ile ilgili idarenin tamamı veya bir kısmı otomatikleştirilebilir.


Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Business Clients

Issue date of these Conditions: January 2009

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situated at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assigns.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Customer’ means the person(s), company or other entity whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer’s standard terms and conditions. If there is any conflict between the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or the provisions of the order and these Conditions these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in Euro, exclusive of VAT, which will, if appropriate, be added at the time of dispatch to the price stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’) the price payable for them will be that applicable at the time of dispatch of the first batch of Supplies but, where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more, the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period or to take into account changes in the applicable exchange rate.

Any Supplies made to a UK address will incur VAT at the current rate, including where the Goods are for subsequent export. Upon receipt of proof which conforms to Customs/Excise Notice 703 that the Goods have been exported, a credit note to the full value of VAT will be issued.

For shipments to another EC member state, VAT will not be charged, providing an EC VAT number is supplied by the consignee of the Goods at the time of ordering.

Supplies to a non EC member state will be zero rated for VAT purposes in accordance with Customs/Excise Notice 703.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested. All delivery charges shall be borne by the Customer.

4. Payment

Payment must be made in full in advance by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced.
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request.
 3. by Access/Visa credit cards.
 4. by letter of credit, providing that the price of the Goods (excluding delivery and other charges and duties) is over €7500 and the letter of credit:
  1. is IRREVOCABLE.
  2. is confirmed by a reputable Bank, acceptable to the Company, in the UK.
  3. allows the Company payment at sight in euro.
  4. conforms exactly in detail as to price, description, despatch method etc, given in the Company’s quotation or pro-forma invoice.
  5. states that all Bank charges, commissions etc. are to the account of the Customer.
  6. allows both part shipment and trans-shipment.
  7. allows the Company a reasonable time, both for despatch of Goods and the preparation and presentation of documents.
  8. specifies ‘Various Origins’ if country of origin must be shown in the letter of credit.
  9. is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) as the same may be amended from time to time.
 5. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Customer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Customer.

All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 • cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 • appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and
 • charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5. New Accounts

A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Customer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

The Customer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly. The minimum order value for credit card transactions is €30.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a director of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided, however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Customer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day.

Unless otherwise stated by written agreement all deliveries will be executed on an EXW the Company’s UK or Belgian warehouse, as the Company elects. ‘EXW’ shall have the meaning given it in INCOTERMS 2000. The Company may offer delivery on other terms and at additional cost if requested.

The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons, including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full. Where despatch is delayed for such reasons, the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 14 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as recorded by the Company upon despatch from the Company’s place of business, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery, unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 15(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies.

9. Returns

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Castleton Road, Leeds, LS12 2EN” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.

Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.

Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue, on data sheets, application notes, despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 10, Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

11. Risk

Where delivery is EXW, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are made available for collection by the Customer or the Customer’s carriers. Otherwise, risk in the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant Incoterm applicable to the Contract.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

12. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

13. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer’s, unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 15, the liability of the Company to the Customer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 13 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

14. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Company’s option, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;
 • because the Customer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods;
 • if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 14 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.

The Customer grants to the Company and its employees, agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 14. The Customer shall ensure that the Company’s employees, agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making back-up copies of any information on such computers or processors before the Company’s arrival on site.

Except as set out in Condition 15(i), the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 14, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies

Except as set out in Condition 15(i) and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Customer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to the satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

15. Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Customer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence;
  • Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation;
  • For damages incurred as a result of wilful or unlawful conduct or gross negligence of the Company;
  • Under the mandatory provisions of Law for the Protection of the Consumer with No. 4077 amended by various laws and the relevant legislation; or
  • Under the mandatory provisions of the Turkish Code of Obligations and the Turkish Commercial Code.
 2. Nothing in these Conditions shall affect the rights of any Customer who, notwithstanding Condition 23, deals as a ‘consumer’ as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 13 (Performance and fitness for purpose), and 14 (Warranty/Guarantee) and Condition 15(i) above, the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors;
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;
 • Any acts or omissions of the Company at the Customer’s premises;
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 13) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Customer.

Save as set out in Condition 15(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 10, 13, 14, 15 and 16 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

16. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Customer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 15:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

17. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents, knowhow, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

18. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Customer, or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer, including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Customer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfillment, administration, customer services, profiling the Customer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection.

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data please see the Company’s privacy policy on its website.

19. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

20. Country of Origin

Goods may originate from an non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

21. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

22. Export

The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Customer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain customers or certain countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

23. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to US Stock or the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 23 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 23, this Condition 23 shall prevail. This Condition 23 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only.

24. Business Customers

The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any specialogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering, the Customer confirms that he, she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his, her or its business and not as a consumer.

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Life Support and Medical Applications

The Goods are not designed or authorised for implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or systems for any other purpose where the malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury. Customers using the Goods for any such purpose do so at their own risk and agree to indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from such use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts and these Conditions shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts, but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Customer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 15, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this English version will prevail.

33. Business Administration

"All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated"

These Conditions supersede all previous issues.
January 2009


Şirket ticari alıcılara tedarik sağlamaktadır. Ancak, bir Tüketici olarak satın alıyorsanız (aşağıda tanımlandığı şekilde), sizin için aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır.

Premier Farnell UK Limited (Farnell olarak ticaret yapan)
Tüketiciler için Tedarik İhracat Şartları

Bu Şartların yayınlanma tarihi: Ocak 2020

1. Tanımlar

İşbu tedarik şartları içerisinde:

Katalog” bu Şartlar’ın da yer aldığı (kağıt üzerinde ya da elektronik şekilde olsun ya da olmasın, herhangi bir şekilde) ve Şirketin sağladığı ürünlerin bir rehberini içeren katalog,
Şirket” İş yeri, 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ adresinde kayıtlı Premier Farnell UK Limited’in (Sicil No. 00860093) ticari birimi Farnell ya da izin verilen temlik alanları,
Şartlar” bu hüküm ve şartlar,
Kontrat” Mallar’ın satışı ve/veya Hizmetler’in tedariği amacıyla sizin ve bizim aramızdaki herhangi bir kontrat,
Tüketici” Bir Mal ya da Hizmet’i ticari ya da mesleki olmayan amaçlarla edinmek, kullanmak ya da yararlanmak amacıyla Şirket’le anlaşma yapan, Mal veya Hizmet’i Siparişi Şirket tarafından kabul edilmiş gerçek ya da tüzel kişi,
Mallar” Bizim tarafımızdan size sağlanan ya da sağlanacak herhangi bir mal,
Hizmetler” Bizim tarafımızdan size sağlanan ya da sağlanacak herhangi bir hizmet,
Tedarikler” herhangi bir Mal ya da Hizmet,
yazılı” elektronik yazışmaları da içeren yazışmalar anlamında kullanılacaktır.

2. Şartlar

Şirket tarafından tüm siparişler, işbu Şartlar’a tabi olarak ve bunlara göre kabul edilecektir.

Tüketici, sipariş vermeden önce bu Şartları okumakla ve kabul etmekle yükümlüdür.

Bu Şartlar, Şirket ve Tüketici arasındaki herhangi bir görüşme ya da ilişki çerçevesindeki ya da bahsedilenlerde atıfta bulunulan herhangi bir hüküm ve şartı geçersiz kılmakta ve bahsedilenlere istisna teşkil etmektedir. Bu Katalog ya da bu Şartlar’ın diğer hükümleri; ya da Siparişin ve bu Şartlar’ın hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Şirket tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu Şartlar geçerli olacaktır. Bu Şartlar, Şirket’in bir sipariş ile bağlantılı olarak kabul ettiği herhangi bir hüküm ile birlikte, Şirket ve Tüketici arasında sipariş edilen Tedarikler ile ilgili anlaşmanın tamamını oluşturacaktır. Şirket’in usulünce yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmediği sürece, bu Şartlar’da hiç bir değişikliğe izin verilmeyecektir.

3. Fiyatlar

Aksi belirtilmedikçe, Tedarik fiyatları, Katalog’da ya da uygun olan hallerde Şirket’in yazılı teklifinde belirtildiği gibi, Euro üzerindendir, KDV içermemektedir. Şirket, Tedarikler’in fiyatlarının Katalog’da doğru bir şekilde belirtilmesini sağlamak için elinden gelen çabayı göstermiştir ancak fiyatlarını herhangi bir ihbar vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Talep edilecek olan fiyatlar, Şirket, Tüketici’ye fiyatlardaki önemli bir değişiklik ile ilgili olarak gecikmeksizin bilgi verip Tüketici de yeni fiyatlı siparişi onaylamadıkça, Tüketici tarafından sipariş verildiğinde geçerli olan fiyatlar uygulanacaktır. Tüketici’nin bu siparişi onaylamaması durumunda, sipariş verilmemiş sayılacak ve Şirket, Tüketici’ye bu durumu gecikmeksizin bildirecektir.

Tedarikler’in kısım kısım (“Programlanan Teslim”) sağlanması halinde, bunlar için ödenecek fiyat, ilk partinin sevki anında geçerli olan fiyat olacaktır.

Şirket’in standart dokümantasyonu bir fatura ve irsaliyedir. Şirket’in teklifinde ya da proforma faturasında belirtilmiş olması durumu hariç, Ticaret Odası ya da Konsolosluk tasdiği ya da onayı ya da birden fazla fatura nüshası gibi diğer belgelerin maliyeti, dahil değildir ve Şirket, talep edilmesi durumunda bu tür masraflar için ayrı teklif verecektir. Teslim alma masrafları Tüketici’ye aittir.

4. Ödeme

Ödeme, Şirket ile mutabık kalındığı şekilde, aşağıdaki metotlardan biri yoluyla yapılacaktır:

 1. Mallar’ın teslimi üzerine faturalandırılan para birimi üzerinden,
 2. Net bankalararası havale (net interbank transfer) yoluyla, ki bu amaçla, Şirket’in banka detayları, talep üzerine sağlanacaktır,
 3. Visa kredi kartıyla,
 4. Şirket tarafından, bu Şartlar uyarınca, Tüketici’nin hesabıyla bağlantılı olarak sağlanmış olabilecek kredi şartlarına göre.

Şirket herhangi bir banka masrafını, komisyonunu ya da ücretini kabul etmeyecektir. Belgeli krediler, bu tür tüm masraf ya da komisyonların Tüketici’nin hesabına olacağı konusunda açık ibareler içermelidir.

Tüm ödemeler herhangi bir kesinti, stopaj ya da mahsup olmaksızın yapılmalıdır. Ödeme zamanı esasi öneme sahiptir. Tüketici’nin vade gününde ödeme yapmaması halinde ya da Tüketici’nin iflasının ilan edilmiş olması halinde (ya da buna eşdeğer bir işlemin gerçekleştirilmiş olması), diğer hak veya hukuki çarelere halel gelmeksizin, Şirket’in:

 1. siparişi iptal etmeye ya da herhangi başka bir teslim ya da ifayı durdurmaya;
 2. Ödenmemiş miktar için, ödemenin tamamı yapılıncaya kadar, HSBC Bank plc’nin zaman zaman uyguladığı taban faizinden yıllık %5 oranında fazla faiz talep etmeye (herhangi bir mahkeme kararından hem önce hem de sonra);
 3. kontrattan dönmeye hakkı olacaktır.

5. Yeni Hesaplar

Kredi hesabı açmak isteyen bir Tüketici, Şirket tarafından talep edilebilecek bilgileri sağlamalıdır ve Şirket, kendi uygun gördüğü araştırma ve soruşturmaları gerçekleştirebilir. Şirket, tamamen kendi taktirine bağlı olarak, herhangi bir krediyi verme, vermeyi reddetme ya da durdurma ya da Tüketici’ye ihbar vermeksizin herhangi bir zamanda herhangi bir kredi limitini indirme ya da askıya alma hakkını saklı tutmaktadır. Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, hiç bir hesap ya da kredi hükmü Şirket açısından bağlayıcı olmayacaktır.

6. Siparişler

Şirket, herhangi bir şirket, gerçek ya da tüzel kişiyle ticari işlem yapmayı reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

Siparişler, telefon, faks, e-mail ya da web ya da e-tedarik (e-procurement) yoluyla verilebilir.

Sipariş vermeden önce Tüketiciye, Şirket’in isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, satın alınacak Mal ya da Hizmetin temel özellikleri, Mal ya da Hizmetin satış fiyatı, miktarı, Şirket’in fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi, Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler, teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler, cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler, Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği Şirket’in açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri ile ilgili olarak yazılı bilgi verilecektir.

Tüketici tarafından verilen her sipariş ile ilgili olarak fiyatın ayrıntıları, ürün tanımı, miktar, teslim ve benzeri konuları içeren yazılı onay verilecektir.

Tüketici, telefon ettiğinde ve tüm yazışmalarında hesap numarasını ve sipariş numarasını belirtmelidir.

Mükerrer sipariş verilmesini önlemek için, telefonla yapılan siparişlerin yazılı onayları “Sadece Onay” (“Confirmation Only”) ibaresi kullanılarak açık bir şekilde işaretlenmelidir. Şirket, bu şekilde işaretlenmeyen siparişler için sorumluluk kabul etmeyecektir ve birden fazla yapılan siparişler için, buna göre ücret talep edilecektir.

Kredi kartıyla yapılan işlemler için minimum sipariş miktarı 30 €’nun Türk Lirası karşılığıdır.

Bir sipariş, kabul edildikten sonra, ancak Şirket’in usulünce yetkilendirilmiş bir temsilcisinin önceden yazılı mutabakatı ile iptal edilebilir, ancak Tüketicinin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan cayma hakkı saklıdır.

Mal siparişleri, Şirket tarafından Mallar’ın sevkıyatı yapıldığında kabul edilmiş sayılacaktır ancak Tedarikler’in bedelinin Tüketici siparişinde yanlış bir şekilde belirtilmiş ya da söz konusu bedele yanlış referans yapılmış olması halinde söz konusu sevkıyat bir kabul sayılmayacaktır.

7. Teslim

Telefon, faks, email, web ve e-tedarik (e-procurement) yoluyla yapılan siparişlerin acil olduğu varsayılacak ve aşağıda belirtilen durumlar hariç, Şirket, bu şekilde verilen siparişleri, siparişlerin Pazartesi-Cuma günleri arasında 15:00 GMT’den önce verilmiş olması şartıyla, aynı gün ve söz konusu zamandan sonra verilen siparişlerin de bir sonraki iş gününde Tüketici tarafından siparişte teslim yeri olarak belirtilen yere sevkiyatını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir.

Diğer yollarla verilen siparişler, Tüketici tarafından siparişte teslim yeri olarak belirtilen yere 2-3 gün içerisinde teslim edilecektir.

Teslim masraflarıyla ilgili bilgi web sitesinde belirtilmiştir: bakınız. www.farnell.com/tr

Teslim metotlarıyla ilgili bilgi web sitesinde belirtilmiştir: bakınız. www.farnell.com/tr

Tüketici, sipariş tarihinden itibaren 12 aya kadar kısım kısım teslim ya da ifa talep edebilir. Şirket, kısım kısım teslim ya da ifa hakkını saklı tutmaktadır. Teslim ya da ifanın kısmi olarak yapılacağı durumlarda, bir teslim ya da ifa tarihine uymamak, Şirket’in başka teslimler yapmasını ya da ilgili Kontrat çerçevesinde daha sonra kısmi ifa sağlamasını önlemeyecek ya da kısıtlamayacaktır.

Şirket, kendisine sunulan herhangi bir teslim metodunu kullanabilir. Şirket, tahmini teslim ve/veya ifa tarihlerine uymak için elinden gelen makul çabayı gösterecektir ancak Madde 8’de belirtilen durumlar dışında, Türk Kanunlarının ya da Tüketici’yi Koruma Mevzuatının emredici hükümlerinin izin verdiği nispette Tüketici’ye, teslim etmeme, ifa etmeme ya da geç teslim ya da geç ifa nedeniyle tazminat ödemekle sorumlu olmayacaktır. Teslim zamanı ve/veya ifa zamanı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen azami sürelerin aşılmaması şartıyla esasi öneme haiz olmayacaktır.

Şirket, gerekli tüm alacak hesabı kontrollerinin ya da dolandırıcılığı önlemeye yönelik kontrollerin ya da işlemlerin gerçekleştirilmesi de dahil çeşitli sebepler için, Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen azami sürelerin aşılmaması şartıyla, sevkiyatı erteleme hakkını saklı tutar. Şirket, sevkıyatın, bu gibi nedenlerle ertelenmesi durumunda, Tüketici’ye zamanında bilgi verecektir.

8. Muayene, ayıp ve teslim etmeme

Tüketici, Tedarikleri teslimden sonra ya da söz konusu olan bir Hizmet ise ifadan sonra, makul olan en kısa süre içerisinde muayene etmelidir ve Şirket, 15. Madde’de belirtilen durumlar dışında, muayene tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket’e yazılı ihbar verilmedikçe, herhangi bir ayıptan sorumlu olmayacaktır. Şirket, Mallar’ın içerdiği yazılımları yazmamaktadır ve Mallar kullanılmadan önce bilgisayarlarda virüs olup olmadığını kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.

Herhangi bir gönderilen Mal’ın, Tüketici tarafından kendisinin belirttiği teslim yerinden alınırken Tüketici tarafından onaylanan miktarı, Tüketici tarafından teslim anında alınan miktara dair kesin kanıt olacaktır. Olayların normal akışı içerisinde, Şirket’e Mallar’ın teslim edilmiş ya da Hizmetler’in yerine getirilmiş olması gereken tarihten itibaren 30 gün içerisinde yazılı bir ihbar verilmedikçe, Şirket Mallar’ın teslim edilmemesinden ya da Hizmetler’in yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır. Madde 16(i)’e tabi olarak, Şirket’in, teslim etmeme ya da yerine getirmeme ya da teslim üzerine ayıplı olduğu ihbar edilen Mallar ya da 8. Madde’ye göre yerine getirildikten sonra ayıplı olduğu ihbar edilen Hizmetler ile ilgili sorumluluğu, geçerli kanunların emredici hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, Tüketici tarafından herhangi bir ilave masraf ve ücret ödenmeksizin, makul bir süre içerisinde Mallar’ın yenisi ile değiştirilmesi ya da Hizmetler’in yeniden yerine getirilmesi ya da Madde 9’a göre Tedarikler için ödenen bedelin iadesi ile sözleşme’den dönme, ayıp oranında bedel indirimi ya da Mallar için ücretsiz onarım ile sınırlı olacaktır.

9. İadeler-Şikayetler

Hiç bir Mal, Müşteri, öncelikle şirket’ten bir iade izin numarası (“RAN”) almadıkça, iade edilemez. Tüm Mallar’ın iade edilme risk ve masrafını Müşteri üstlenecektir ve Mallar, Müşteri tarafından hasar görmemiş ve orijinal paketleri içerisinde olmalıdır. Müşteri, Malları şirket’e iade etmekten ve bu tür bir iadenin teslimine dair kanıt sağlamaktan sorumludur.

Şirket, 21 günde iade politikası uygulamaktadır. Bu şekilde iadenin kabul edilebilmesi için, Mallar, şirket tarafından sevkiyattan sonra 21 gün içerisinde alınacak şekilde iade edilmelidir. Müşteri, Malları, “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Castleton Road, Leeds, LS12 2EN” adresine göndermeli ve Müşteri’nin hesap numarasını, sipariş numarasını ve RAN’ı (İade İzin Numarası) belirtmelidir.

Yirmi bir günden sonra “istenmeyen” ya da “yanlış sipariş” şeklinde iade edilen tüm Mallar, şirket’in taktirine bağlı olarak kabul edilebilir ancak Mal’ın fatura bedelinin %20’si oranında bir yeniden depolama ücretine tabi olacaktır (minimum 10 € tutarında bir masrafa tabi olarak).

Yazılımdan oluşan ya da özel olarak yapılan ya da Bazı Tehlikeli Maddelerin Elektrikli ya da Elektronik Ekipmanlarda Kullanımının Sınırlandırılması ile ilgili 2202/95/EC Yönetmelik’inde (“RoHS”) atıfta bulunulan tehlikeli maddelerden herhangi birini içeren Malların, 9. Madde’ye göre iadesi kabul edilemeyebilir. Mühürlü ambalajda sağlanan tüm statik-hassas Mallar, köpüklü ya da “soyularak açılan” paketler, açıldığı, bozulduğu ya da hasar gördüğü taktirde iade edilemeyebilir.

10. Cayma Hakkı

Tüketici, Tüketicinin korunması ile ilgili Türk Kanunları ve mevzuatının Tüketiciye sağladığı hakların saklı kalması şartıyla, “Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU” adresine yazılı bir ihbar vermek suretiyle (söz konusu ihbar email ile gönderilmeyecektir) herhangi bir neden göstermeksizin ve ek masraf olmaksızın, ürünün teslim edilmesinden ya da Hizmet’in yerine getirilmesinden itibaren on gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketici, Mallar’ın satın alınması ile ilgili sözleşmeden cayma üzerine, 9. Madde’de bahsedilen iade prosedürünü takip etmelidir.

Söz konusu süre, Tüketiciye, ürün, fiyat ve teslim şeklini içeren yazılı bir sipariş onayı sağlanmamış olması halinde, uygun olan durumlarda, teslim/ifadan sonra üç aya çıkarılır.

11. Tanım

Mevzuat ya da yönetmeliklere uyum ile ilgili tüm ifadeler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm şartnameler, çizimler, şemalar, tanımlar ve ağırlık, boyut, kapasite ile ilgili ya da diğer detaylar (birlikte “Tanımlar”), nerede bulunurlarsa bulunsunlar (bu Katalog, veri sayfaları, uygulama notları, sevkiyat notları, faturalar ve ambalaj da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Tedarikler’le ilgili genel bir fikir verme amaçlıdır ancak Kontrat’ın bir parçasını oluşturmayacaktır. Mallar’dan herhangi birinin Tanım’ının, imalatçının tanımından farklı olması halinde, imalatçının tanımı doğru sayılacaktır.

Şirket, Tanımlar’ın doğru olmasını sağlamak üzere, makul tüm girişimlerde bulunacaktır ancak tedarik eden firmaların kendisine sağladığı bilgiler varsa bunlara dayanmaktadır ve Türk Kanununlarının emredici hükümlerinin elverdiği nispette, Şirket’in ihmalinden kaynaklanmış olsun ya da olmasın, bu Tanımlar’daki herhangi bir hata ya da ihmalden dolayı, kontrat ya da haksız fiil kapsamında, kanunlar çerçevesinde ya da herhangi diğer bir sorumluluk kabul etmemektedir. Şirket, devam eden bir iyileştirme programının bir parçası olarak ya da mevzuata uymak amacıyla Tedarikler’de değişiklik yapabilir.

11. Madde’ye halel gelmeksizin, Tüketiciler’, özellikle RoHS ile ilgili beyanlarda dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Malların en son tanımları için Şirket’in website’sini kontrol etmekle yükümlüdür.

12. Risk

Teslimin posta ya da kuryeyle yapıldığı durumlarda, Mallar’ın zarar ya da kayıp riski, Mallar Tüketici’ye teslim edildiğinde ve Tüketici’ tarafından teslim alındığında yazılı onay üzerine geçecektir.

Bu Kataloğun mülkiyeti her zaman sadece ve münhasıran Şirkete ait olarak kalacaktır.

13. Kalite Güvencesi

Sevkiyat belgelerinde aksi belirtilmedikçe, Katalog’da detayları belirtilen tüm Mallar, BS EN ISO 9001:2000 tarafından onaylanan standart kalite prosedürüne tamamen uyularak işlem görmüştür.

Daha detaylı bilgi sipariş sırasında Şirket’in satış bürosundan elde edilebilir. Bazı kalemler için CECC distribütörlük şartlarına uygun olarak tam izlenebilirlik sağlanmaktadır. Bunlar Katalog’da belirtilmiş olup bu tür bir onayın masrafı 7.50 €’dur.

Mevcut olduğu taktirde, Tehlikeli Mallar (IATA Formu), bu Katalog tarihi itibariyle 36 € olarak fiyatlandırılacaktır.

14. Performans ve amaca uygunluk

Herhangi bir performans hesabı, dayanıklılık ya da özellik, bir Şirket’in usulünce yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından yazılı olarak özellikle ve açık bir şekilde garanti edilmedikçe, Şirket’in ihmalinden kaynaklanmış olsun ya da olmasın, Şirket, Tedarikler’in bu tür kriterlere uymamasından dolayı ya da geçerli yasalar uyarınca izin verilen en geniş nispette hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bir Şirket’in usulünce yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından yazılı olarak ifade edilmedikçe, Tedarikler’in belirli bir amaç için yeterli ve uygun olmasını sağlama sorumluluğu Tüketici’nindir. Şirket’in bir çalışanı tarafından verilip bir Şirket’in usulünce yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından yazılı olarak onaylanmayan herhangi bir tavsiye ya da öneri, riski tamamıyla Tüketici’ye ait olarak yerine getirilecektir ve Şirket, bu şekilde onaylanmayan bir tavsiye ya da öneri ile ilgili olarak sorumlu olmayacaktır. 16. maddede belirtilenler hariç olmak üzere, 14. Madde’ye göre onaylanan herhangi bir garanti, ifade, tavsiye ya da önerinin yanlış, hatalı ya da yanıltıcı olduğunun kanıtlanması durumunda, Şirket’in Tüketici’ye karşı sorumluluğu, Türk Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Tedarikler için ödenen bedelin iadesi ya da Şirket’in taktirine bağlı olarak yeterli ve uygun olan Tedariklerle değiştirilmesiyle sınırlı olacaktır.

15. Garanti

Şirket, Mallar’ın imalatçısı tarafından verilen herhangi bir garantinin sağladığı hakları Tüketici’ye devredecektir.

Şirket, garanti kapsamındaki Malların, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik hatasından gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde Tüketici mevzuatında belirtildiği şekilde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 8inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.

Bu yükümlülük:

 • ayıbın, Tüketici’nin bu tür Malları, Şirket’in yazılı izni olmaksızın değiştirmesi ya da tamir etmesinden kaynaklandığı;
 • Tüketici’nin, Mallar’ın depolama, kullanım, montaj, kullanma ya da bakımı ile ilgili imalatçının talimatlarına uymadığı;
 • Ayıbın makul bir muayene sonucunda makul olarak ortaya çıkmış olması gerekirken, Tüketici’nin 8. Madde’ye göre ayıpla ilgili Şirket’e bildirim yapmamış olduğu, ya da
 • Tüketici, Şirket’e Mallar’ın teslim edildiği ya da Hizmetler’in yerine getirildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde (ya da Şirket’in Tedarikler’in siparişini kabul ettiği sırada Şirket’in bildireceği daha uzun diğer bir süre) ayıbı bildirmediği taktirde geçerli olmayacaktır.

15. Madde çerçevesinde değiştirilen herhangi bir Tedarik ya da tamir edilen Mal, orijinal Tedarikler için verilen garanti süresinin kalan kısmı için bu şartlar çerçevesinde garanti edilecektir. Değiştirilen herhangi bir Mal, Şirket’e ait olacaktır.

Madde 16 (i)de belirtilenler dışında, 15. Madde’ye göre herhangi bir Tedarik’in hasarlı ya da kusurlu olduğunun ortaya çıkması durumunda, Şirket’in tek yükümlülük ve sorumluluğu, işbu 15. madde çerçevesinde ve Türk Kanunlarının emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili Mallar’ın tamiratı ya da değiştirilmesi ya da ilgili Hizmet’in yeniden ifası ya da ilgili Tedarikler için ödenen bedelin iadesi ya da ayıp oranında bedel indirimi ile sınırlı olacaktır.

Yukarıdaki hükümlere tabi olarak ve yukarıda Madde 16(i) ve 8’de ve Türk Kanunlarının emredici hükümlerinde belirtilenler dışında, bu Madde, ayıplı Tedarikler için Şirket’in tek yükümlülüğü ve Tüketici’nin tek yasal çözüm yoludur ve Tüketici tarafından Mallar’ın (ya da Mallar ile bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir malzemenin) kabul edilebilir kalitesi, amacına uygunluğu ya da performansı ya da Hizmetler’in standart işçiliği ile ilgili olarak Tüketici tarafından, tüm açık ya da zımni beyanlar, yasal ya da diğer şartlar ya da garantilerin yerine kabul edilmiştir ve bu tür tüm beyanlar, şartlar ve garantiler hariç tutulmuştur.

16. İstisnaen Sorumluluk

 1. Şirket, Tüketici’ye karşı:
  • 1979 Mal Satışı Yasası’nın 12. Maddesi ya da 1982 Mal ve Hizmet Tedariği Yasası’nın 2. Maddesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin ihlali;
  • 1987 Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 2(3) maddesi çerçevesinde, Şirket’in ihmali sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ya da ölüm;
  • Şirket’in sorumluluğunu kaldırmasının ya da kaldırma girişiminde bulunmasının yasadışı olacağı herhangi bir konu;
  • Aldatma amaçlı yalan beyan da dahil olmak üzere hile,
  • Şirketin’in kasıtlı, kanunsuz hareketi veya ağır ihmali sonucu uğranan zararlar,
  • Çeşitli Kanunlarla değiştirilen 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın emredici hükümleri; ya da
  • Türk Borçlar Kanunu’nun emredici hükümleri İle ilgili sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

8. Madde (Muayene, ayıplar ve teslim etmeme), 14. Madde (Performans ve amaca uygunluk) ve 15. Madde (Garanti) ve 16 (i)’nin hükümleri hariç, Şirket’in, Tüketici’ye karşı, herhangi bir yaralanma, ölüm, zarar ya da doğrudan ya da dolaylı ya da bir fiil sonucu meydana gelen (kontrattan, haksız fiilden (ihmal de dahil) yasal görevin ihlali, istirdat ya da diğer şekilde) kayıptan (saf ekonomik kayıp, kar kaybı, iş kaybı, kullanım kaybı, veri kaybı, bilgisayarın arıza süresi, peştamaliye kaybı, işe ara verilmesi, artan satın alma veya imalat masrafları, fırsat kaybı, kontrat kaybı ve benzer kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dolayı her nasıl kaynaklanırsa kaynaklansın ya da;

 • Tedarikler’in herhangi biri ile ilgili olarak ya da Tedariklerin Şirket ya da Şirket’in çalışanları, acentaları ya da alt taşeronları tarafından imalatı, satışı, performansı ya da Tedarikler’in sağlanması ile ilgili olarak ya da ifasının gerçekleştirilememesi ya da gecikmesinden;
 • Şirket tarafından Kontrat’ın açık ya da zımni hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir ihlalinden;
 • Tedarikler’den herhangi birinin ya da Malları’nın herhangi birini içeren ya da Tedarikler kullanılarak meydana getirilen herhangi bir ürünün kullanımı ya da yeniden satışı ya da yeniden tedariğinden;
 • Şirket’in Tüketici’nin mukim olduğu yerdeki herhangi bir hareketi ya da ihmalinden;
 • Mevzuata ya da yönetmeliğe uyum da dahil, Şirket tarafından ya da Şirket namına yapılan ya da yapılmayan bir beyan, verilen ya da verilmeyen bir tavsiyeden; ya da
 • Kontrat’tan doğan ya da bunlarla bağlantılı hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ve Şirket, sorumluluk kaldırılmasaydı Tüketici lehine devam edecek ya da edebilecek açık ya da zımni, yasal, teamülden doğan ya da diğer tüm şartları, garantileri ve beyanları (Bu Şartlar’da belirtilenler ya da 14. Madde’ye göre verilenler dışında) yasalarca izin verilen nispette tamamen kaldırmaktadır.

Madde 16(i)in hükümleri dışında, Şirket’in kontrat, haksız fiil (ihmal de dahil) yasal görevin ihlali, yanlış beyan ya da diğer şekilde doğan toplam sorumluluğu Mallar’ın tamiratı ya da yenisiyle değiştirilmesi ya da söz konusu olan Hizmet ise Hizmetler’in yeniden ifası ya da Şirket’in seçimine bağlı olarak Tedariklerle ilgili olarak hali hazırda ödenen paraların iadesi ile sınırlı olacaktır.

Şirket’in çalışanları, acentaları ve alt taşeronlarının her biri Madde 8, 11, 14, 15, 16 ve 17’de belirtilen sorumluluğun kaldırılması ve sınırlandırılması hususlarına kendi adına ve yararına dayanabilir ve bunları uygulayabilir.

17. ProductWatch ve Farnell ProductFind

Tüketici, aşağıda bahsedilen hizmetlerin ücretsiz olarak sağlandığını kabul eder ve onaylar. 16. Madde’nin genelliğini sınırlandırmaksızın:

 1. ProductWatch ile İlgili
  Şirket, Tüketici’ye Mallar’dan herhangi birinin tükendiği ya da yerine yenisinin konduğu konusunda pratikte mümkün olan en kısa süre içerisinde bilgi vermek için elinden gelen makul çabayı gösterecektir ancak bunu zamanında ya da hiç yapamaması ya da yerine konabilecek olası ya da uygun Mallar’ın detaylarını sağlayamaması ya da hizmeti beklenen şekilde ya da zamanında sağlayamaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Önerilen Mallar’ın Tüketicinin kullanım amacına uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu Tüketici’nindir ve bu konuda hiç bir beyan ya da garanti verilmemektedir.
 2. Farnell ProductFind ile İlgili
  Şirket, uygun Mallar’ın tespiti ve/veya sağlanması konusunda Tüketici’ye yardım etmek için elinden gelen tüm makul çabayı gösterecektir ancak bunu zamanında ya da hiç yapamaması ya da olası ya da uygun Mallar elde edememesi ya da hizmeti beklenen şekilde ya da zamanında sağlayamaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Önerilen Mallar’ın Tüketicinin kullanım amacına uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu Tüketici’nindir ve bu konuda hiç bir beyan ya da garanti verilmemektedir.

18. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Katalog’da bulunan Tedarikler, patentler, knowhow, ticari markalar, telif hakları, tasarım hakları, kullanım hakları, veritabanı hakları ve /veya diğer üçüncü kişi hakları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarına tabi olabilir. Tüketici’ye, normal iş akışı içerisinde Tedarikler’i ya da Mallar’ı kullanma hakkı dışında, hiç bir hak ya da lisans verilmemektedir. Şirket’in, nasıl doğarsa doğsun, bu tür herhangi bir hakkın ihlal edildiğine dair herhangi bir iddia olması durumunda hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

Özellikle, yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, Mallar’ın tümünü ya da bir kısmını oluşturan herhangi bir yazılım programının mülkiyeti Şirket ve/veya Şirket’e tedarik eden firmalarda saklıdır. Tüketici lisansın şartlarını ve kullanım şartlarını bilmekten ve ödenecek lisans ücretlerini ödemekten sorumludur.

Şirket, bu Katalog ile ilgili telif haklarının tamamına sahiptir ve Katalog’un tamamının ya da bir kısmının Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın çoğaltılması yasaktır.

19. Kişisel Verilerin Kullanımı

“Kişisel Veri” Tüketici Şirket’in söz konusu Tüketici ya da temsilciyi söz konusu verileri kullanarak saptayabileceği (hem tek başına hem de Şirket’in elinde bulundurduğu diğer bilgilerle birlikte), verinin nasıl ve ne zaman sağlandığına bakılmaksızın, herhangi bir veri anlamındadır.

Şirket, Kişisel Veriler’i:

 1. söz konusu Tüketici ile bir sözleşme ya da anlaşma imzalayıp imzalamamaya karar verme, ki buna bir Tüketici ya da temsilcileriyle ile ilgili kredi referans araştırmaları gerçekleştirme ve Tüketici’nin hesaplarını nasıl yönettiği ve diğer sahtekarlıkla mücadele ya da kimlik kontrollerini nasıl gerçekleştirdiği konusunda ilgili mercie bilgi ifşası da dahildir;
 2. Siparişlerin yerine getirilmesi, idare edilmesi, Tüketici hizmetleri, Tüketici’nin satın alma tercihlerinin profilinin hazırlanması ve Şirket’in işinin ve sağladığı mal ve hizmetlerin gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yardımcı olunması;
 3. Şirket’in ürün ve hizmetlerinin ve/veya ya da Şirket’in, Tüketici’nin ilgilenebileceğini düşündüğü Premier Farnell Group’taki diğer şirketlerin veya üçüncü kişilerin ürün ve hizmetlerinin posta, faks, telefon, email, SMS, MMS ya da diğer yollarla, Tüketici’nin önceden açık iznini almak suretiyle, kanunların izin verdiği ölçüde doğrudan pazarlanması;
 4. Suçun önlenmesi ya da tespit edilmesi de dahil bu şartlarda belirtilen amaçların bazıları ya da tamamı ile ilgili olarak ya da Şirket ve Tüketici arasındaki ilişkinin kapsamında işleme koyabilir.

Kişisel Verilerin işlenmesi:

 1. Tüketici’nin siparişini işleme koymak amacıyla, söz konusu Kişisel Veri’nin Şirket’in hizmet sağlayıcılarına ve acentalarına ifşa edilmesini;
 2. Şirket’in, ürün ve hizmetleriyle söz konusu Tüketici’nin ya da temsilcisinin ilgilenebileceğini düşündüğü, Premier Farnell Group’taki diğer şirketlere Tüketici’nin önceden açık iznini almak suretiyle söz konusu Kişisel Veri’nin ifşasını;
 3. Şirket’in, ürün ve hizmetleriyle Tüketici’nin ilgilenebileceğini düşündüğü üçüncü kişilere Tüketici’nin önceden açık iznini almak suretiyle söz konusu Kişisel Veri’nin ifşasını;
 4. Kişisel Veri’nin, Kişisel Veriler için yeterli koruma sağlayamayabilecek olan ülkeler de dahil, Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışına Tüketici’nin önceden açık iznini almak suretiyle transferini (Şirket, Kişisel Veri’leri, sadece söz konusu Kişisel Veriler için Birleşik Krallık’taki ile aynı seviyede koruma garantisi veren AEA dışındaki şirketlere transfer edecektir) içerebilir.

Tüketici’nin, herhangi bir zamanda, kendi Kişisel Verileri’nin yukarıdaki amaçlardan herhangi biri ya da tümü için kullanılmasını istememesi durumunda, Pazarlama Müdürü (Marketing Manager), Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU ile bağlantı kurmalı ya da telefon ile siparis verirken satış temsilcilerimizden herhangi birini bilgilendirmelidir.

Şirket’in kişisel verileri kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Şirket’in websitesindeki gizlilik politikasını inceleyiniz.

20. Tanıtımlar

Şirket sağladığı mallar veya hizmetler ile ilgili Tüketici’ye tanıtıcı materyel göndermesi halinde, bu Şartlar, söz konusu malzemeden satın alınan tüm Tedarikler için geçerli olacaktır.

21. Menşe Ülkesi

Mallar, AB üyesi olmayan bir kaynaktan gelebilir. Şirket tarafından aksi yazılı olarak onaylanmadıkça, bu Katalog’un hiç bir hükmü, menşe yeri, imalatçı ya da Mallar’ın ya da Mallar’ın herhangi bir kısmının üretilmesi ile ilgili bir beyan olarak algılanmamalıdır. Menşe sertifikalarının talep edilmesi ve sağlanması durumunda, bunlar talep anında tespit edilen bir ücret karşılığında Şirket tarafından sağlanabilir.

22. Perakende Satış Departmanı

Mallar, perakende satış departmanında sadece kredi kartı, banka kartı ya da nakit işlemler için resmi siparişler karşılığında sağlanabilir. Malları alırken bir satın alma emri gereklidir. Nakit işlemler sadece perakende satış departmanında kabul edilecektir.

23. İhracat

Tüketici, masrafları kendisine ait olmak üzere herhangi bir ruhsatın alınmasından ve Birleşik Krallıkta geçerli herhangi bir ihracat yönetmeliğine ve Mallar’ın gideceği ülkede geçerli herhangi bir ithalat ve ihracat yönetmeliğine uyulmasından sorumludur.

Amerika Birleşik Devletleri’nden ithal edilen belirli Mallar, belirli sınırlamalara tabidir.

Tüketici, Amerika Birleşik Devletleri’nde imal edilen ya da Amerika Birleşik Devletlerinden gelen mallar ile ilgili olarak, Amerika Birleşik Devletleri ya da yabancı makam ve mercilerin geçerli tüm ihracat yasaları, kısıtlamaları ve yönetmeliklerine uymayı kabul eder ve herhangi bir ürünü, söz konusu ABD ya da yabancı kanun ya da yönetmelikte bahsedilen herhangi bir yasaklanan ya da ambargo konan ülkeye ya da reddedilmiş, bloke edilmiş ya da belirlenmiş gerçek ya da tüzel kişiye ithal etmeyecek, ihraç etmeyecek ya da yeniden ihraç etmek amacıyla transfer etmeyecektir. Tüketici, Reddedilen Kişiler, Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ya da Men Edilmiş Kişiler Listesinde olmadığını ya da diğer bir şekilde Tedarikler’i satın almasının kanunlarca yasaklanmadığını beyan ve garanti eder.

Şirket, belirli Tüketicilere ya da ülkelere Mal sağlamama ve Tüketici’den Mallar’ın nihai kullanımı ve varış yeri ile ilgili detaylı bilgi talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

24. ABD Mal Stokları*

Sipariş sırasında Şirket tarafından ABD Mal Stok’u ya da Newark doğrudan sevkıyat koşullarına tabi olduğu bildirilen Malların (“ABD Mal Stokları”) sağlanması ile ilgili herhangi bir Kontrat ile ilgili olarak bu Şartlar’da belirtilen tüm hüküm ve şartlara ek olarak, bu Şartların 24. Maddesi hükümleri geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilen hükümler ve bu Madde 24 arasında herhangi bir çelişki ya da tutarsızlık olması halinde, bu Madde 24 geçerli olacaktır. Madde 24, ABD Mal Stoklarını içermeyen herhangi bir Kontrat için geçerli olmayacaktır.

 1. Teslimat
  ABD Mal Stoklarını içeren tüm siparişler, sipariş sırasında Şirket tarafından yayınlanan ek bir teslim ücretine tabidir (şu anda 25€, ancak zaman zaman değişebilir) (“ABD Stok Ücreti”). ABD Stok Ücreti, söz konusu Kontrat çerçevesinde sipariş edilen ABD Mal Stok’u sayısına bakılmaksızın, her Kontrat için bir kez ve Programlanan Teslim için Kontrat halinde her bir Kontrat için bir kez ödenir. ABD Stok Ücreti, herhangi bir Kontrat çerçevesinde teslim edilecek ilk ABD Mal Stok’unun sevkiyatında alınacaktır. ABD Mal Stok’ları bir iş gününde 17:00’den (GMT) önce alınan bir siparişin alınmasından sonra normal şartlarda 3 iş günü içerisinde teslim edilir. Bir iş gününde 17:00’den (GMT) sonra ya da iş günleri dışında sipariş edilen ABD Mal Stokları, normal şartlar altında siparişin alınmasını takibeden bir sonraki iş gününden sonra 3 iş günü içerisinde teslim edilir. Bu, sipariş sırasında seçilen teslim metodundan bağımsızdır (ki bu sipariş edilen diğer tüm Mallar için geçerli olmaya devam edecektir). Özel aynı gün teslim ya da bir sonraki gün teslim hizmeti ABD Mal Stokları için geçerli değildir. Yukarıda bahsedildiği gibi, tüm teslim süreleri sadece tahminidir.
 2. İptal ve iadeler
  Madde 10’un hükümleri hariç, ABD Mal Stokları için yapılan, ister toplu teslim ister programlı teslimle olsun tüm siparişler gayri kabili rücudur ve iptal edilemez ve ABD Mal Stokları, Madde 10 ya da 15 hükümlerine göre (geçerliyse) ya da Şirket’in bir yöneticisinin (director) önceden yazılı izni ile yapılması durumu hariç, iade edilemez.
 3. ABD Mal Stokları ile ilgili Kişisel Verilerin Kullanımı
  Şirket, ABD Mal Stokları için herhangi bir Kontrat’ı yerine getirebilmek için, ABD’de Malların teslim edileceği kişinin Kişisel Verileri’ni transfer edecektir. Tüketici, ABD Mal Stokları için herhangi bir sipariş verirken, ABD, Kişisel Veriler için Birleşik Krallık’ın sağladığı derecede koruma sağlamamasına rağmen, bu transferin gerçekleşeceğini kabul eder ve gerçekleşmesine rıza gösterir. Şirket, Kişisel Veriler’in, ABD’deki temsilcisinin elinde bulunduğu sürece, yeterli seviyede koruma almasını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Kişisel Veriler’in, Mallar’ın teslim edileceği diğer bir kişi ile ilgili olması halinde, Tüketici, söz konusu kişi namına izin verme yetkisine sahip olduğunu kabul etmektedir. Tüketici, İhracat Departmanı, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom adresi ile bağlantı kurarak izin vermeyebilir ya da iznini geri çekebilir ancak bu Şirket’in sağladığı hizmeti ciddi şekilde kısıtlayacak ve Şirket’in Kontrat’ın hükümlerini değiştirmesini gerektirebilecektir.

*Sadece AB ülkeleri için geçerlidir.

25. Belirli Mallar için Yaş Şartı

Yasaların belirli Mallar’ın satın alınması için bir alt yaş sınırı şartı koymuş olması halinde, Tüketici, şart konan yaşın üzerinde olduğunu ve Mallar’ın tesliminin ilgili yaş sınırının üzerinde olan bir kişi tarafından kabul edileceğini onaylar.

26. Yaşam Destek ve Tıbbi Uygulamalar

Mallar, vücut içerisine yerleştirilmek ya da yaşam destek cihazlarında, diğer tıbbi cihazlarda ya da Mallar’ın arızalanmasının kişisel yaralanmalara yol açmasının makul olarak beklenebileceği diğer amaçlı sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmamış ya da buna izin verilmemiştir. Malları bu tür bir amaçla kullanan Tüketiciler, bunun riskini kendileri üstlenmekte ve bu tür kullanımdan doğan tüm sorumluluk ve giderden (masraflar da dahil) dolayı Şirket’i ve Şirket’e tedarik eden firmaları tazmin etmeyi kabul ederler.

27. Euro

Birleşik Krallık’ın tek ortak Avrupa para birimine (Euro olarak ya da diğer şekilde bilinen) katılması ya da Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında döviz kurlarının sabitlenmesini kabul etmesi durumunda, bu Kontrat’ın herhangi bir hükmünün değişmesi ya da Kontrat çerçevesinde bir ibra ya da Kontrat’ın yerine getirilmesinden mazur tutulma sonucunu doğurmayacaktır.

28. Mücbir Sebepler

Şirket’in, Tüketici’ye karşı, Şirket’in bu Kontrat altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesindeki herhangi bir gecikmeden ya da yerine getirmemesinden dolayı, söz konusu gecikmenin ya da yerine getirmeme durumunun Şirket’in makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden (ki bu nedenlere hükümet hareketleri, savaş, yangın, patlama, sel, ithalat ya da ihracat yönetmelikleri ya da ambargolar, iş hukuku ihtilafları ya da Malları ya da işgücünü alamama ya da almadaki gecikme de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır) kaynaklanması halinde, Şirket herhangi bir şekilde sorumlu olmayacak ya da bu Şartları ihlal etmiş sayılmayacaktır. Şirket, kendi seçimine göre, bir Kontratın tamamının ya da bir kısmının ifa edilmesini erteleyebilir ya da iptal edebilir.

29. Telefon Konuşmalarının Kaydedilmesi

Şirket, telefon konuşmalarını izleme, engelleme ya da kaydetme hakkını saklı tutar ve eğitim, güvenlik ve kalite kontrol amacıyla işyerine gelen tüm email ya da diğer elektronik iletişimi izleme ve engelleme hakkını saklı tutmaktadır.

30. Hukuki Yapı

Tüm Kontratlar ve işbu Şartlar İngiliz Hukuku’na tabi olacak ve söz konusu hukuka göre yorumlanacaktır ve Taraflar, İngiliz mahkemelerinin yargı yetkisini kabul eder.

31. Genel

Bu Tedarik Şartları’nın herhangi bir yetkili merci tarafından (tamamen ya da kısmen) geçersiz, hükümsüz, hükümsüz sayılabilir, uygulanamaz sayılan ya da makul sayılmayan herhangi bir hükmü, söz konusu geçersizlik, hükümsüzlük, hükümsüz sayılabilirlik, uygulanamazlık veya makul olmama nispetinde bu Tedarik Şartları’ndan ayrılabilir sayılacak ve işbu Tedarik Şartlarının diğer hükümleri ve söz konusu hükmün kalan kısmı etkilenmeyecektir. Bu Tedarik Şartları’nın herhangi bir hükmünün Şirket tarafından uygulanamaması ya da kısmen uygulanması, bu Tedarik Şartları çerçevesindeki herhangi bir haktan feragat olarak yorumlanmayacaktır.

Şirket, Tüketici’nin izni olmaksızın ya da Tüketici’ye ihbar vermeksizin, bu Şartlar ve/veya herhangi bir Kontrat çerçevesindeki haklarını, herhangi bir zamanda grubundaki herhangi bir şirkete (1989 Şirketler Yasası Madde 53 (1)de tanımlandığı şekilde) temlik etme hakkına, yükümlülüklerine de tabi olarak, sahip olacaktır.

Madde 16’nın hükümleri hariç, Kontrat’ın tarafları, Kontrat’ın herhangi bir hükmünün 1999 Kontratlar Yasası’na göre (Üçüncü Kişilerin Hakları), Kontrat’a taraf olmayan herhangi bir kişi tarafından uygulanabilir olmasını amaçlamamaktadır.

32.Tercümeler

Bu şartlar ve şartlar’ın herhangi bir tercümesi arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.

Bu Şartlar daha önceki tüm şartları geçersiz kılmaktadır.
Ocak 2020

33. İş İdaresi

Başarılı bir ticari hesap oluşturma ve siparişinizi işleme koyma ile ilgili idarenin tamamı veya bir kısmı otomatikleştirilebilir.


The Company is a business to business supplier. However, if you purchase as a Consumer (as defined below) then the following terms apply.

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Consumers

Issue date of these Conditions: January 2009

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out and which includes a directory of products offered by the Company.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situated at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assignees.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Consumer’ means a real or legal entity contracting with the Company in order to acquire, use or benefit from the Goods or Services for non-commercial or non-professional purposes whose order for the Goods or Services is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

The Consumer is obliged to read and accept these Conditions prior to placing an order.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Consumer. If there is any conflict between the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or the provisions of the order and these Conditions these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Consumer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a duly authorised representative of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in EUR exclusive of VAT as stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue, but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is placed by Consumer, unless the Company informs the Consumer without delay about a vital change in prices and Consumer confirms the order with the new price. If the Consumer did not confirm the order it is considered as unplaced and the Company will inform the Consumer about this without delay.

Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’), the price payable for them will be that applicable at the time of delivery of the first batch of Supplies.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested. All delivery charges shall be borne by the Consumer

4. Payment

Payment may be made by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced upon delivery of the Goods; or
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request; or
 3. Visa credit cards; or
 4. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Consumer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Consumer.

All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Consumer fails to make payment by the due date or if the Consumer is declared bankrupt (or any equivalent action is taken) then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full;
 3. withdraw from the contract.

5. New Accounts

A Consumer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right at its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time, without notice to the Consumer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

An order can be placed by telephone, facsimile, e-mail or web or e-procurement orders.

Before placing an order a consumer is to be provided with written information on the purchase regarding Company’s name, trade name, full address, telephone and other contact details, if any, a description and basic characteristics of the Goods and Services to be purchased, quantity, price, the term of validity of all representations of the Company including the price, information on the Consumer’s options for payment and total cost and mode of delivery and performance and information on by whom delivery charges will be covered, right of and procedure for withdrawal, and full address, telephone number and other contact information of the Company which may be used by the Consumer for any requests and complaints.

Each order placed by the Consumer will be confirmed in writing, which will include details of the price, product description, quantity, delivery etc.

The Consumer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.

The minimum order value for credit card transactions is the equivalent in TL of €30.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a duly authorised representative of the Company, provided that the rights of the Consumer to withdraw the order under the provisions of the Law for the Protection of the Consumer are reserved.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided; however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Consumer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day to the place indicated by Consumer in an order as a place of delivery.

Goods ordered by other means will be delivered within 2-3 days to the place indicated by the consumer in an order to be the place of delivery.

Information on the costs of delivery are provided on the website: see www.farnell.com/tr

Information on the modes of delivery available on the website: see www.farnell.com/tr

The Consumer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below and to the extent permitted under the mandatory provisions of Law for the Protection of the Consumer and Turkish Law, in no circumstances shall it be liable to compensate the Consumer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance . Time for delivery and/or performance will not be of the essence, provided that maximum periods set out in the Law for the Protection of the Consumer are not exceeded.

Provided that maximum periods set out in the Law for the Protection of the Consumer are not exceeded, The Company reserves the right to delay the dispatch for number of reasons, including to perform necessary credit or anti-fraud checks or procedures. Where the dispatch is delayed for such reasons, the Company will inform the Consumer in due course.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Consumer must inspect the Supplies as soon as reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 15 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 30 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Consumer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as confirmed by Consumer upon collection at the place of delivery indicated by Consumer, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Consumer on delivery. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 30 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 16(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time, without additional charge and costs for the Consumer, or to refunding the price then paid in respect of such Supplies as described in Condition 9 below and withdrawing from the Agreement, reduction in the price pro rata to the defect or repair free of charge unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

9. Returns – Complaints

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Castleton Road, Leeds, LS12 2EN” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.

Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.

Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Right to withdraw

Provided that the rights of the Consumer under the Turkish Law and Regulations for the Protection of the Consumer are reserved the consumer is entitled to withdraw from the agreement without providing justification and without additional charges within 10 days of delivery of item or performance of Service, by providing a written notice (but not by email) to the following address Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Upon withdrawing from the agreement regarding purchase of Goods, the Consumer is to follow the return procedure described in clause 9 above.

This time is prolonged to 3 months after delivery/performance, if appropriate, if the consumer is not provided with a written confirmation of the order including product, price, and confirmation of delivery mode.

11. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including, without limitation, in this Catalogue, data sheets, application notes, on despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct.

The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions, but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise, to the extent permitted under the mandatory provisions of Turkish Law. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 11, Consumers are obliged to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

12. Risk

Where the delivery is per post or courier, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Consumer when the Goods are delivered to the Consumer and collected upon confirmation in writing.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

13. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

14. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a duly authorised representative of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise to the maximum extent permitted under applicable law. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is that of the Consumer, unless specifically stated in writing by a duly authorised representative of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a duly authorised representative of the Company is acted on entirely at the Consumer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 16, reserving the rights of the Consumer arising from the relevant provisions of the Turkish Consumer Protection Law, the liability of the Company to the Consumer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 14 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

15. Warranty/Guarantee

The Company will transfer to the Consumer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In the event of failure of the warranted goods within the warranty period due to faulty material or workmanship or assembly faults, the Company is obliged to repair or cause the repair of the goods without charging any fee for the costs of workmanship or replacements for any other reason.

In the event that the Consumer has exercised its right to repair; in the event that the goods cannot be used permanently due to frequent failures occurring within the warranty period as set out in the Consumer legislation or in the event that the maximum period required for the repair of such goods has been exceeded or in the event that the repair of the goods is deemed as not possible, the Consumer shall be entitled to exercise its alternative rights under Condition 8.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Consumer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company; or
 • because the Consumer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods; or
 • if the Consumer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Consumer fails to notify the Company of the defect within two years (or such other longer period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of delivery of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 15 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods that have been replaced will belong to the Company.

Except as set out in Condition 16(i), the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 15 and reserving the mandatory provisions of Turkish Law, shall be limited to, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies or reduction in price pro rata to the defect.

Subject to the above and except as set out in Condition 16(i), and Condition 8 above and the mandatory provisions of Turkish Law, this Condition is the Company’s sole obligation and the Consumer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Consumer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

16. Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Consumer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation.
  • For damages inflicted as a result of Company intended misbehaviour or unlawful conduct or gross negligence;
  • Under the mandatory provisions of Law for the Protection of the Consumer with No. 4077 amended by various laws and the relevant legislation; or
  • Under the mandatory provisions of the Turkish Code of Obligations.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 14 (Performance and fitness for purpose), and 15 (Warranty/Guarantee) and Condition 16(i) above, the Company will be under no liability to the Consumer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors; or
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract; or
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies; or
 • Any acts or omissions of the Company at the Consumer’s premises; or
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 14) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Consumer.

Save as set out in Condition 16(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 11, 14, 15, 16 and 17 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

17. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Consumer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 16:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform as soon as practically possible the Consumer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Consumer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

18. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to intellectual and industrial property rights including patents, know-how, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Consumer, except the right to use the Supplies or the Goods in the Consumer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Consumer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

19. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Consumer, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Consumer, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Consumer, including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Consumer. This may include conducting credit reference searches against a Consumer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Consumer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfilment, administration, consumer services, profiling the Consumer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Consumer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise, upon Consumers prior express consent to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents for the purpose of processing of order of the Consumer;
 2. Upon the Consumer’s prior express consent, the disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 3. Upon the Consumer’s prior express consent, the disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 4. Upon the Consumer’s prior express consent the transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Consumer does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data, please see the Company’s privacy policy on its website

20. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Consumer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

21. Country of Origin

Goods may originate from a non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

22. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

23. Export

The Consumer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Consumer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Consumer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain consumers or certain countries and to require from the Consumer full details of the end use and final destination of the Goods.

24. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or subject to the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 24 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 24, this Condition 24 shall prevail. This Condition 24 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Stock Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Consumer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Consumer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Consumer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Consumer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Life Support and Medical Applications

The Goods are not designed or authorised for implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or systems for any other purpose where the malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury. Consumers using the Goods for any such purpose do so at their own risk and agree to indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from such use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Consumer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under this Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts and these Conditions shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Parties submit to the jurisdiction of the English Courts.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Consumer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 16, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then Turkish version will prevail.

These Conditions supersede all previous issues.
January 2009